Poslaním útulku je pomoc rodinám v krízových životných situáciách.

Kapacita zariadenia je 65 klientov v trinástich bytových jednotkách.

Zariadenie poskytuje pomoc a dočasnú strechu nad hlavou pre rodiny a osamelé matky s deťmi. Ochrana a podpora týchto rodín, ich celistvosti a funkčnosti je jednou zo základných činností, ktorou sa naše centrum v rámci svojej pôsobnosti zaoberá.

Snažíme sa vystihnúť, v ktorých oblastiach rodina plní svoju funkciu dobre, čo sú jej silné stránky a v ktorých oblastiach potrebuje pomoc. Pri kontakte s rodinou nie len rozhovormi, ale najmä sledovaním praktického života v rodine zisťujeme do akej miery je rodina schopná zabezpečiť potreby jednotlivých členov, so zvláštnym dôrazom na potreby detí.

Východisko vidíme vo vytváraní dostatočne podnetného a bezpečného prostredia s takými podmienkami, ktoré im umožnia samostatný stabilný návrat do spoločnosti s využitím vlastných zdrojov a síl. Poskytujeme rodinám nie len sprevádzanie v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti, ale i rôzne vzdelávacie a psychosociálne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti rodiča, dieťaťa i rodiny ako celku.

DORKA, n. o. je zariadením, ktoré dokáźe prijať aj celú rodinu s väčším počtom detí.