ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Naša vízia

Víziou neziskovej organizácie DORKA je stať sa spoľahlivým zázemím deťom, mladým dospelým a rodinám v ohrození a taktiež rozšíriť sieť centier DORKA do ďalších miest na Slovensku, v ktorých sa budú poskytovať sociálne služby zamerané na pomoc v krízovej intervencii a prevenciu.

Nezisková organizácia DORKA bola zaregistrovaná do registra neziskových organizácii 26. mája 2006. Vznikla za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a prevádzkovania zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Svoju činnosť začala v decembri 2007 otvorením domova pre osamelých rodičov a útulku pre mladých dospelých v meste Košice.

Zriaďovateľmi neziskovej organizácie DORKA sú

Sociálne služby poskytujeme v útulkoch pre rodiny s deťmi, domovoch na polceste a útulku pre jednotlivcov.

Zabezpečenie sociálnoprávnej ochrany detí a kurately zabezpečujeme v Centre pre deti a rodiny.

Pomáhame rodinám,  ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom, ktorým dočasne nahrádzame ich prirodzené rodinné prostredie.

Naše služby poskytujeme v štyroch mestách na Slovensku

1. Košice

V meste Košice poskytujeme sociálne služby od roku 2007 v Útulku pre rodiny s deťmi, v Domove na polceste a vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a kurately v Centre pre deti a rodiny.

2. Prešov

V Prešove poskytujeme sociálne služby v útulku pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii od roku 2013.

3. Zvolen

Od roku 2013 poskytujeme naše sociálne služby aj v meste Zvolen a to v útulku pre rodiny s deťmi.

4. Ružomberok

V našej najmladšej pobočke poskytujeme sociálne služby od roku 2018 pre mladých dospelých mužov v Domove na polceste a Útulku.

Poslaním
neziskovej organizácie DORKA

je účinne pomáhať rodinám s deťmi, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti, deťom v ohrození ich zdravia, priaznivého    psychického, fyzického a sociálneho vývinu. Vytvorením siete unikátnych centier na Slovensku, im vytvárame podmienky pre naplnenie ich základných životných potrieb, na zlepšenie ich životnej situácie, ale predovšetkým priestor na rozvíjanie osobnostných predpokladov pre úspešnú integráciu, sebarealizáciu a posun vpred. V zariadeniach DORKA, n.o.  sa ponúka ľuďom ohrozených chudobou nielen strecha nad hlavou, ale i odborná pomoc. V tomto smere im poskytuje veľa podporných programov a preventívnych aktivít. Pomoc je však skutočne účinná a zmysluplná iba vo vzťahu s prijímateľmi sociálnych služieb, ktorí sú odhodlaní zodpovedne pracovať na zmene svojich vnútorných a vonkajších podmienok.

DORKA je lokálne aj medzinárodne uznávaným synonymom kvalitnej a plnohodnotnej práce s deťmi, mladými dospelými a rodinami v ohrození.

DORKA prináša preventívne a inovatívne riešenia pre deti a rodiny v ohrození a reaguje na neustále spoločenské a ekonomické zmeny a aktívne bojuje proti chudobe na Slovensku

DORKA posilňuje rodiny pri napĺňaní ich základného poslania – výchove detí a vytvorení bezpečného domova

DORKA zabezpečuje komplexné sociálne služby pri riešení krízovej situácie rodiny, v ktorej sa ocitla – analýzou ich aktuálnej rodinnej situácie, odhalením a definovaním príčin ohrozenia a problémov, stanovením cieľov a konkrétnej pomoci pri ich dosahovaní.

DORKA poskytuje podporu mladým dospelým po odchode z náhradnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť osobnostnú zrelosť pre samostatný a zodpovedný život a úplné osamostatnenie sa.

DORKA podporuje rozvoj osobného potenciálu mladých dospelých – vzdelávanie, pracovné návyky, zodpovednosť a spoľahlivosť, hospodárenie s vlastnými financiami, osobnostný rozvoj, výchova k manželstvu a zodpovednému rodičovstvu s cieľom pripraviť ich na samostatný život. Ponúka možnosť tútoringu a dlhodobého sprevádzania podľa ich potrieb.

DORKA sa v centre pre deti a rodiny stará o deti vyňaté z ich biologickej rodiny pre ohrozenie ich života, zdravia, psychického a fyzického vývinu s cieľom návratu do bezpečného rodinného prostredia.

DORKA dočasne nahrádza deťom vyňatým z biologickej rodiny bezpečný domov, poskytuje im komplexnú starostlivosť, výchovu, napĺňanie vývinových potrieb a hľadá možnosť návratu do prirodzeného rodinného prostredia.

DORKA má a vyhľadáva skúsených odborníkov pre prácu s deťmi, mladými dospelými a rodinami v ohrození a je uznávaným odborným partnerom pre centrálnu vládu a samosprávne orgány.

Naša kultúra vychádza z tradičných kresťanských morálnych a etických hodnôt, ktoré dávajú rodinu a záujmy dieťaťa na jedno z prvých miest v rebríčku hodnôt.

Tím DORKY svojou prácou šíri vo verejnosti myšlienku dôležitosti vnímania potrieb ľudí v núdzi a vytvára priestor na spoluprácu s ďalšími organizáciami a jednotlivcami pri riešení situácií ohrozenia detí, mladých dospelých a rodín.

Vlastnou odbornou činnosťou, poskytovanými sociálnymi službami, podpornými a vzdelávacími programami, vychádzajúcimi z individuálnych potrieb jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb, DORKA, n.o. posilňuje ich postavenie v spoločnosti a zkvalitňujeme ich sociálny status, na základe čoho sa zvyšuje aj ich aktívna účasť pri spolurozhodovaní a splnomocňovaní. Poskytovanie sociálnych služieb zakladá na vzájomnom partnerstve s prijímateľmi, individuálnom prístupe a porozumení, pričom rešpektuje hodnotu terajšieho a potencionálneho prínosu každého prijímateľa, ktorého súčasne vedie ku spoluzodpovednosti pri rozhodovaní o vlastnom živote.

DORKA, n.o. si zároveň kladie za cieľ vytvárať kvalitné zázemie pre poskytovanie vysoko odborných verejnoprospešných služieb s prihliadnutím na zásady ochrany ľudských práv a základných slobôd, otvorene komunikovať so širokou verejnosťou, šíriť príklady dobrej praxe a prispievať tak k väčšiemu pochopeniu potrieb prijímateľov poskytovaných služieb.

Hodnoty DORKA, n.o.

predstavujú najdôležitejšie princípy, ktoré organizácia a jej zamestnanci uznávajú a ktorými sa riadia:

1

Máme v úcte hodnoty, ktoré našej civilizácii prinieslo kresťanstvo. Viera, Boh a láska k blížnemu sú osobnými hodnotami mnohých z nás.

2

Každý ľudský život má jedinečnú, neopakovateľnú a neodňateľnú hodnotu a dôstojnosť, ktorá vyplýva zo samej podstaty „byť človekom“. Z tejto podstaty vyplýva naša povinnosť chrániť a rešpektovať ľudské práva,  dôstojnosť a rozmanitosť prijímateľov sociálnych služieb.

3

Ľudský život ako jedinečná a neodňateľná hodnota si zasluhuje ochranu od počatia až po smrť.

4

Každý človek ako príslušník ľudstva – v našej práci prijímateľ sociálnych služieb si od nás zasluhuje porozumenie, pokoru, šľachetnosť, nesebeckosť, vrúcnosť, vážnosť, obetavosť, láskavosť, otvorené srdce, vieru, nádej, 

radosť z lásky a života, vďačnosť, úsmev, česť, rešpekt, povzbudenie, pochvalu, usmernenie, sociálnu spravodlivosť, miernosť, úprimnosť, nezištnú pomoc, dobročinnosť, sociálne cítenie, toleranciu, službu a spoluprácu. Preto je aj našim úsilím vykonávať sociálnu prácu v DORKA, n.o. vždy v prospech prijímateľa sociálnych služieb a so zreteľom na jeho individuálne potreby a najlepší záujem.

5

Pri výkone našej profesie zároveň rešpektujeme hodnoty sociálnej práce ako:

  • hodnoty mravného vedomia – princíp humanizmu/princíp ľudskosti, ktorý je aj princípom lásky a úcty k človeku, princíp čestnosti a svedomitosti,
  • hodnoty povahových vlastností človeka – úcta a slušnosť, dôveryhodnosť, zdvorilosť, bezúhonnosť, vytrvalosť, taktnosť, rozvážnosť,
  • hodnoty medziľudských vzťahov – priateľstvo, láska, altruizmus, empatia a prosociálnosť,
  • hodnoty ľudského konania – dobrý skutok, charita, filantropia.

6

Rodinu vnímame ako mimoriadne a nenahraditeľné miesto v živote každého človeka. Je totiž miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.

7

Manželstvo je pre nás zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorí spájajú svoje životné cesty do jednej.

8

Ctíme a vážime si matky preto, lebo dali život svojim deťom, ale aj preto že sa o ne starajú a nezištne ich milujú.

9

Hlavným poslaním každého pracovníka v našej organizácii je byť človekom zodpovedným vo všetkých rovinách – byť vnútorne a motivovane zodpovedný k sebe samému, k pracovisku, ku kolegom, k profesii, k okolitému svetu a samozrejme k tým, ktorí najviac potrebujú našu pomoc – ku prijímateľom sociálnych služieb.

{

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne – ale aj tak rob dobro!

Matka Tereza

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš – ale aj tak pomáhaj ľuďom!

Matka Tereza

Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre – ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Matka Tereza

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás