ČLEN SKUPINY NADÁCIE DEDO  

Dorka Košice

V meste Košice poskytujeme sociálne služby od roku 2007 v Útulku pre rodiny s deťmi, v Domove na polceste a vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a kurately v Centre pre deti a rodiny.

Sociálne služby krízovej intervencie pobytovou formou.

Kontakt:
Hemerkova 28, 040 23 Košice
Tel.: 0948 601 022
E-mail: info@centrumdorka.sk

Útulok pre rodiny s deťmi

Kapacita: 70 miest


Poskytujeme:

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 4. nevyhnutné ošatenie a obuv

Zabezpečujeme:

 1. rozvoj pracovných zručností,
 2. pomoc pri pracovnom uplatnení.


Vytvárame podmienky na:

 1. prípravu stravy,
 2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.

Domov na pol ceste

Kapacita: 25 miest


Poskytujeme:

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Zabezpečujeme:

  1. rozvoj pracovných zručností,
  2. pomoc pri pracovnom uplatnení.

Vytvárame podmienky na:

 1. prípravu stravy,
 2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.

Centrum pre deti a rodiny

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a kurately

Kapacita:

 • 10 miest v samostatne usporiadanej skupine
 • 20 miest v profesionálnych náhradných rodinách

 Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre deti vo veku 0 do 18 rokov na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.

Cieľovou skupinou sú deti, ktoré vyžadujú pomoc pri riešení výchovných, sociálnych a rodinných problémov, prípadne sú ohrozené správaním člena a členmi rodiny alebo správaním iných osôb.

{

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne – ale aj tak rob dobro!

Matka Tereza

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš – ale aj tak pomáhaj ľuďom!

Matka Tereza

Daruj svetu to najlepšie čo máš a udrie ťa do tváre – ale aj tak daj svetu to najlepšie, čo máš.

Matka Tereza

DORKA, n.o.

Košice – 0948 601 022
Prešov – 0948 440 499
Zvolen – 0948 553 845
Ružomberok – 0948 834 129

Sledujte nás