Dieťa žijúce v neprirodzených životných podmienkach býva často v dospelosti ohrozené spoločenským vylúčením. Menej schopný jedinec sa zvyčajne dostáva súčasne do hmotnej i sociálnej núdze. Útulok je zariadenie určené práve pre týchto mladých ľudí, ktorí síce vyrastali v rodine, ale podobne, ako mladí dospelí prichádzajúci z detských domovov, potrebujú pomoc v procese osamostatňovania sa.

V dôsledku zanedbávania ich potrieb, slabej emočnej podpory a nevhodných výchovných vzorov majú nízke sebavedomie a nedostatočne osvojené praktické a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život. Nezáujem rodiny ich viedol k ľahostajnému  prístupu k vlastnej budúcnosti, k slabej motivácii k vzdelávaniu, alebo práci. V útulku môžu mladí dospelí svoju myseľ a aktivitu za pomoci sociálnych pracovníkov, plnohodnotne venovať a smerovať  k základnému predpokladu pre ich budúce bytie a žitie – hľadaniu zamestnania a  zamestnaniu sa. K mladým ľuďom je smerovaná sociálna pomoc pri aktivizácii, uvedomení si svojich reálnych možností  pre sebarealizáciu a samotné napredovanie.

Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, sprostredkovanie zamestnania, možnosť znovuzaradenia do školského procesu, resp. pomoc pri získaní vyššieho vzdelania, pracovnú terapiu, psychologickú a duchovnú pomoc individuálnou formou a formou práce v skupine.

Kapacita útulku pre mladých dospelých je 5 miest.