Centrá pre obnovu rodín Dorka, ktorých zriaďovateľom je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a NADÁCIA DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov, prevádzkujú v troch mestách v Košiciach, Zvolene a v Prešove Útulky pre rodiny, ktoré sa ocitli v kríze.

Cieľom týchto centier je poskytnúť rodinám dočasné bývanie, sociálne poradenstvo, pracovnú terapiu, pomoc pri zaradení sa do pracovného procesu, psychologické poradenstvo, vzdelávacie aktivity a záujmové činnosti.

 

V našich centrách poskytujeme len dočasné bývanie na určitú dobu, predovšetkým rodinám, ktoré chcú a pokúšajú sa zmeniť svoju životnú situáciu.

Aktuálne sa žiaden klient nemusí z našich zariadení vysťahovať. V tomto čase od nás odchádzajú klienti, ktorým skončila platnosť zmluvy. Je to bežný postup, naše zariadenia slúžia len na poskytnutie dočasného bývania. Termín odchodu vedia všetci klienti dostatočne vopred, je to plánovaný proces. Z našich zariadení odchádzajú klienti do samostatného bývania, prípadne im sprostredkujeme bývanie v inom zariadení podobného typu.

K vypovedaniu zmluvy z našej strany dochádza len vo výnimočných prípadoch. Jedná sa o prípady, kedy klient vážne porušuje vnútorný poriadok, čím by mohol ohrozovať iných klientov žijúcich v zariadení, prípadne ak je klient odsúdený za úmyselný trestný čin.

V prípade medializovaného prípadu pani Ľ sa chceme dištancovať od informácie, že klientku vyhadzujeme. Pani Ľ. skončila zmluva o poskytovaní sociálnych služieb. Následne sme jej v spolupráci s mestom Prešov sprostredkovali iné zariadenie, ktoré je ochotné ju prijať aj vzhľadom k tomu, že spomínaná klientka už bola vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb. Termín odchodu bol následne predĺžený o niekoľko mesiacov, ktoré klientka potrebovala k tomu, aby si mohla zariadiť všetko potrebné v súvislosti s presťahovaním sa.

Konkrétne postupy a kroky práce s jednotlivými klientmi podliehajú ochrane osobných údajov. Môžeme však prehlásiť, že s každým klientom hľadáme riešenia ich životnej situácie. Plán práce pravidelne prehodnocujeme spolu s konkrétnym klientom a naše kroky sa odvíjajú od vzájomnej dohody s klientom. Rovnaký postup aplikujeme u všetkých našich klientov nevynímajúc spomínanú klientku.

Výrazne sa vyhradzujeme voči tvrdeniu, že v tomto čase musí naše zariadenie opustiť akýkoľvek klient bez náhrady adekvátneho bývania.