strecha1KOŠICE – Dňa 12. 01. 2018 sa na pôde neziskovej organizácie DORKA uskutočnilo v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar a Nadáciou DeDo prvé tohtoročné stretnutie neformálneho združenia „STRECHA“.

Hlavnou náplňou činnosti združenia STRECHA je stretávanie sa organizácii pracujúcich s mladými dospelými po odchode z detského domova, za účelom užšej spolupráce a výmeny skúsenosti. Tento cieľ sme sa snažili naplniť aj počas tohto stretnutia. Pozvanie prijalo 10 organizácií pracujúcich s touto cieľovou skupinou a spoločne diskutovali o svojich skúsenostiach.

Účastníci boli prevažne z Prešovského a Košického kraja a prišiel aj zástupca saleziánov, ktorí sa pripravujú na otvorenie Domova na pol ceste v Ružomberku, so zameraním na mladých dospelých z detského domova, ktorí boli prepustení z ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Zástupcovia všetkých zúčastnených organizácií dostali priestor na prezentáciu svojich aktivít, projektov a priorít na rok 2018.

Predseda spoločnosti Úsmev ako dar, Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predstavil novelu zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a jej možné konzekvencie pre mladých dospelých.

Radoslav Dráb z Úsmevu ako dar Košice porozprával o svojich skúsenostiach pri žiadosti o hypotéku od Štátneho fondu rozvoja bývania. Taktiež zúčastnených informoval o procesoch, ale aj povinnostiach, ktoré je potrebné dodržať na to, aby podaná žiadosť bola kladne vybavená.

PhDr. Ján Herák z Domovského vzdelávacieho centra Dunajská Lužná prezentoval ich úspechy a obmedzenia pri zamestnávaní domovákov v Bratislave.

Marek Ilenin z Relevant n. o., v Prešove predstavil projekt na ktorom spolupracujú s domovom na polceste vo Veľkom Slávkove, ktorého vyústením by mala byť konferencia v máji tohto roku, na ktorom sa plánujeme stretnúť všetci zo združenia STRECHA. Taktiež navrhol, aby sme sa stretávali stále v inom zariadení, aby sme vedeli v akých podmienkach kto pracuje.

Po spoločnom obede a prehliadke centra DORKA prebehla diskusia a návrhy na zefektívnenie našej spolupráce. Veríme, že sa všetci opäť uvidíme v máji vo Veľkom Slavkove v ešte väčšom počte.

Mgr. Martin Cvik

strecha2 strecha3