V januári 2022 bola DORKE,n.o. – pobočka Ružomberok  zaslaná ponuka od Konzultačného a informačného centra EDUKOS Dolný Kubín na spoluprácu  v rámci nadnárodného projektu „Spoločne za systémové zmeny v trestnej justícii“, v ktorom je organizácia KIC EDUKOS partnerom. Projekt je zameraný na podporu systémových zmien vedúcich k lepšej reintegrácii bývalých delikventov v 4 krajinách – Českej republike, na Slovensku, v Holandsku a vo Veľkej Británii, s využitím metodiky kolektívneho dopadu. Projekt sa zameriava na výmenu skúseností a zdieľanie osvedčených postupov. Úspešná reintegrácia bývalých väzňov vyžaduje komplexný prístup, prepojenie medzi systémom trestnej justície a sociálnym systémom, rovnako ako spoluprácu všetkých aktérov.

DORKA, n.o. – pobočka Ružomberok bola oslovená preto, že je špecializovaná práve aj na túto klientelu. Tunajšie zariadenie sa snaží presadiť pilotný program v prepojenosti penitenciárnej starostlivosti na postpenitenciárnu starostlivosť, pretože najväčšie riziko recidívy trestnej činnosti mladistvých vzniká do pol roka od prepustenia z výkonu trestu. Práve preto je z dôvodu efektivity celého systému potrebné plynule pokračovať v práci s prepustenými odsúdenými, nakoľko ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov nekončí, „výchovou“ odsúdeného v represívnom prostredí trestu odňatia slobody, ale začína životom v reálnom prostredí slobodnej spoločnosti, kde sú veľakrát nezmenené faktory, ktoré zapríčinili jeho pôvodné odsúdenie. Práve vytvorenie zariadenia typu „Domova na pol ceste“ v Ružomberku, pomáha kontinuálne zabezpečiť vzájomné prepojenie resocializačných opatrení a sociálnej rehabilitácie mladistvých. Dňa 23.03.2022 sme mali možnosť prezentovať svoju organizáciu a jej činnosť na projektovom stretnutí. Projektoví partneri prišli v tento deň do tunajšieho zariadenia a oboznámili sa s príkladmi dobrej praxe, pričom sa živo diskutovalo o možnostiach systémových zmien v oblasti penitenciárnej a postpenitenciránej starostlivosti, s dôrazom na presadzovanie zmien v tejto oblasti. Partneri projektu sú pritom renomované mimovládne organizácie z troch krajín: 

  • Česká republika, Rubikon centrum.
  • Veľká Británia, Criminal Justice Alliance.
  • Holandsko: Resotorative justice Netherlands.

Predstavili sme im programy  práce s klientmi zamerané na ich osobnostné zmeny, osobnostný rast a rozvoj, nácvik kľúčových  kompetencií  potrebných  pre reintegráciu do spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce. Taktiež mali možnosť vypočuť si názory našich klientov, ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody a boli už umiestení na výstupných oddieloch v rámci projektu „Šanca na návrat“. 

Za možnosť vstúpiť do tunajšieho zariadenia a prezentovať jeho aktivity v rámci tohto stretnutia nám bola ponúknutá  možnosť zúčastniť sa nasledujúceho projektového stretnutia, ktoré sa bude konať v máji 2022 v Holandsku. Holandskí partneri pochádzajú zo siete Exodus, ktorá poskytuje služby domov na polceste tak ako my a z organizácie Rescaled, ktorá spravuje nízkorozpočtové väznice napojené na miestne komunity, čo môže byť pre nás prínosom a obohatením pri práci s klientmi po výkone trestu odňatia slobody. Je totiž dôležité, aby sa spojili všetky sily pri vytváraní, pilotovaní a zavádzaní systémových iniciatív, ktoré by zvýšili kvalitu, prepojenia a účinnosti reintegračných služieb.