Projekt „Sám sebou o trochu viac„, ktorý sme od augusta 2013 do júla 2014 v Centre pre obnovu rodiny DORKA realizovali, bol pokračovaním a rozvinutím našich doterajších aktivít pre zariadenia núdzového bývania a krízové centrá. Zámerom projektu bolo pomôcť deťom v krízových obdobiach života posilniť svoju osobnosť a aspoň o trochu viac sa stávať integrovanými a zrelými mladými ľuďmi.

Robili sme to najmä prostredníctvom rozvoja stabilných vzťahov dieťa – lektor, dieťa – vrstovník a radom dielčich aktivít. Projekt zahŕňal pravidelné priebežné stretnutia vedené formou sociálno – psychologického výcviku a skupinovej psychoterapie, trojdenný zážitkovo – terapeutický pobyt, jednodenné expedície rôzneho druhu, tvorivé dielne a veľké skupiny – hrové stretnutia pre všetky deti z DORKY.

V jednotlivých aktivitách sme sa zameriavali na rozvoj sebapoznania, sebahodnoty a schopnosti kooperovať a zvládať náročné situácie. Výrazným zážitkom bol napríklad trojdenný pobyt v Kysaku, kde sme deti okrem iného prekonávali sami sebe, svoju odvahu i schopnosti zvládať v skupine rôzne netradičné situácie. Radi sme sa stretávali so zapojenými deťmi a veríme, že prežité momenty boli pre nich príjemne a tvorivo stráveným časom i osobnostným obohatením do budúcnosti.

 

Spomínaný projekt sme realizovali vďaka podpore od Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

 

Vladimír a Zuzana Korpášoví
Poradenské centrum Iná možnosť
www.inamoznost.sk