Postup pri podávaní žiadosti záujemcu o sociálnu službu v DORKA, n.o.

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov v nepriaznivej sociálnej situácii do zariadenia sociálnych služieb, časti Domov na polceste a Útulok je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Cieľové skupiny prijímateľov sociálnych služieb v Domove na polceste a Útulku v DORKA, n.o., sú deti, mladí dospelí a rodiny, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej krízovej životnej situácii, v sociálnej a hmotnej núdzi, v ohrození zdravia alebo bez prístrešia.

 

Žiadosť do zariadenia si môže podať:
1. Domov na polceste

 • fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy vo veku 18 – 30 rokov, prípadne návrat do jej pôvodného rodinného prostredia by pre ňu znamenalo ohrozenie.

2. Útulok

 • fyzická osoba z ohrozenej rodiny vo veku 18 – 30 rokov,
 • fyzické osoby v situácii sociálnej a hmotnej núdze s následkom straty bývania, alebo ktoré sa náhle ocitli v krízovej situácii a potrebujú dočasné bezpečné útočisko
  • osamelý rodič s jedným dieťaťom alebo s viac deťmi,
  • úplná rodina.

Žiadosti o prijatie do zariadenia domova na polceste a útulku sú k dispozícii na stiahnutie TU.

 

Žiadateľ sa informuje o podmienkach prijatia do zariadenia:

 • telefonicky,
 • e-mailom,
 • sprostredkovane,
 • osobne.

Ak sa žiadateľ informuje o podmienkach prijatia do zariadenia telefonicky, e-mailom alebo sprostredkovane, odborní zamestnanci zariadenia poskytnú žiadateľovi základné informácie o postupe pri podávaní žiadosti. Následne je žiadateľ požiadaný o dohodnutie termínu osobného stretnutia. Predmetným obsahom osobného stretnutia so žiadateľom je vypísanie Žiadosti o prijatie do zariadenia, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie žiadosti do evidencie záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb.

Dôležitou súčasťou prvého kontaktu sociálneho pracovníka so žiadateľom je nadobudnutie adekvátnych a relevantných informácií o doposiaľ uskutočnených opatreniach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa, ktoré mali viesť ku zmene jeho sociálnej situácie, ako aj o doterajších skúsenostiach žiadateľa s poskytovaním sociálnych služieb. Sociálny pracovník zároveň zisťuje, čo od neho žiadateľ očakáva a či jeho očakávania sú v súlade s poskytovanými sociálnymi službami zariadenia.

 

Podmienky prijatia žiadateľa v centre DORKA, n.o.

 1. Trvalý pobyt žiadateľa na území mesta Košice, alebo na území Košického samosprávneho kraja.
 2. Písomne vyplnená žiadosť o poskytovanie sociálnej služby pre časti zariadenia – Domov na polceste, Útulok.
 3. Osobný pohovor vedený sociálnym pracovníkom zameraný na získanie informácií o sociálnej situácii žiadateľa, zručnostiach a kompetenciách (pracovných skúsenostiach), zdravotnom stave, plánoch a cieľoch do budúcnosti. Žiadateľ je povinný dostaviť sa na osobný pohovor aj v prípade, ak požadovanú žiadosť o poskytovanie sociálnej služby zaslal elektronicky alebo poštou.
 4. Pokiaľ je zariadenie kapacitne obsadené, musí žiadateľ počkať na uvoľnenie miesta. Jeho žiadosť je zaradená do evidencie žiadostí a do poradovníka čakateľov na sociálnu službu.
 5. Čakacia doba na umiestnenie do zariadenia je rôzna – posudzuje sa podľa kapacitných možností a poradovníkov daných zariadení, ale aj podľa potreby a stupňa naliehavosti žiadateľovho sociálneho problému, ktorý sa ocitol v neočakávanej krízovej životnej situácii. Žiadateľovi podáva vedúci sociálny pracovník bližšie informácie o aktuálnej čakacej dobe konkrétneho zariadenia osobne alebo telefonicky.
 6. Žiadosť je posúdená prijímacou komisiou v zložení – riaditeľka zariadenia, zástupca riaditeľky, vedúci sociálny pracovník konkrétnej poskytovanej služby (Domov na polceste, Útulok) a psychológ. Komisia jednotlivé žiadosti prerokuje a zaujme k ním stanovisko (písomné uznesenie) do troch mesiacov od podania žiadosti. Komisia môže žiadosť zamietnuť, ak žiadateľ nebude spolupracovať s komisiou pri zisťovaní potrebných skutočností, prípadne uvedie nesprávne, alebo zavádzajúce údaje.
 7. Vedúci sociálny pracovník kontaktuje žiadateľa telefonicky na číslo uvedené v žiadosti o poskytovanie sociálnej služby, vychádzajúc zo zistenia uvoľnenia priestorových a kapacitných miest zariadenia. Telefonicky zisťuje aktuálnosť záujmu o poskytovanie sociálnych služieb centrom DORKA, n.o. a zároveň vyzýva žiadateľa k opätovnému stretnutiu, ktorého cieľom je ujasnenie si základných náležitostí týkajúcich sa podpísania zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak žiadateľ v danom čase odmietne ponúkanú sociálnu službu, bude jeho žiadosť vyradená z evidencie. V prípade zmeny jeho životnej situácie, si môže žiadosť do zariadenia opätovne podať.
 8. Kapacitná nevyťaženosť a splnenie podmienok žiadateľa pre prijatie v deň podania žiadosti umožňuje okamžitý príjem do zariadenia a podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 9. Podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v príslušnom zariadení – Domov na polceste, Útulok, ktorým žiadateľ sa stáva prijímateľom sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby bude uzatvorená na skúšobnú dobu v dĺžke trvania najviac 3 mesiace, pričom táto skúšobná doba bude mať zároveň adaptačnú a diagnostickú funkciu. Po uplynutí skúšobnej doby riaditeľka zariadenia na základe odporúčania vedúceho sociálneho pracovníka konkrétnej poskytovanej služby rozhodne individuálne v dĺžke 3 – 6 mesiacov podľa cieľových skupín prijímateľov sociálnych služieb o predĺžení ubytovania v Domove na pol ceste a Útulku. Dĺžka ubytovania v oboch zariadeniach je stanovená maximálne na dobu 3 rokov vrátane skúšobnej doby.

 

Požiadavky na žiadateľa Domova na polceste

Od žiadateľa do Domova na polceste a od detského domova (ďalej len DeD), resocializačného strediska (ďalej len RS) a reedukačného centra (ďalej len RC) sa s ústnym súhlasom mladého dospelého požaduje:

 1. sociálna správa o mladom dospelom (osobná a rodinná anamnéza, školská a profesionálna anamnéza, zdravotná anamnéza, sociálna anamnéza),
 2. psychologická správa o mladom dospelom (charakteristika osobnosti, intelekt, afektivita, správanie, sociabilita, vzťah k práci),
 3. dokladovanie dokumentov na účely informovanosti (pokiaľ sú k dispozícii):
  • potvrdenie o umiestnení v DeD/RS/RC (od – do),
  • súdy – rozhodnutia, uznesenia, predvolania, výzvy,
  • exekúcie/dlhy – bankové a nebankové subjekty, dopravný podnik, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, výživné (informácie o vymáhaní dlžného výživného prostredníctvom súdneho exekútora), telekomunikačné spoločnosti, splátky/splátkový kalendár,
  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) – rozhodnutie o priznaní/nepriznaní/odobratí dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke (napr. príspevok na bývanie), potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, rozhodnutie o náhradnom výživnom, rozhodnutie o zaradení/vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie, rozhodnutie o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a pod.,
  • Sociálna poisťovňa – rozhodnutie o priznaní/nepriznaní dávky v nezamestnanosti, rozhodnutie o priznaní/nepriznaní/odobratí/zvýšení dôchodku (invalidný, sirotský),
  • potvrdenie o návšteve školy, vysvedčenia, výučný list, diplom, certifikát, osvedčenie,
  • práca – trvalý pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, živnosť,
  • kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo) – triedny učiteľ, obvodný/odborný lekár/zubár, ak je podporná osoba z DeD/RS/RC (vychovávateľ, riaditeľ, sociálny pracovník, psychológ, prevádzkový zamestnanec a pod.), rodinní príslušníci (biologickí rodičia, starí rodičia, súrodenci), známy, priateľ, partner a pod. – len so súhlasom žiadateľa/mladého dospelého a dotknutých osôb.

 

Výzva k spolupráci

Nasledujúce body sú výsledkom našich doterajších pracovných skúseností, cieľom ktorých je predchádzať dlhému časovému medzníku bez finančných prostriedkov, a to od obdobia odchodu mladého dospelého z DeD/RS/RC do schválenia dávok, na ktoré má nárok. Zároveň sa tak zabráni dlhým časovým prieťahom vybavovania úradných záležitostí.

DeD/RS/RC vyzývame k spolupráci, aby:

 • mladý dospelý ukončil ústavnú starostlivosť skončením prípravy na budúce povolanie (SOŠ, SOU, OUI, SZŠ, SPŠ, OA atď. – záverečné vysvedčenie, výučný list, maturitné vysvedčenie atď.),
  • dôvod odporúčania – denný študent nemá nárok na dávku v hmotnej núdzi, možný vznik záškoláctva/predčasné ukončenie štúdia, v určitých prípadoch nevedia skĺbiť školské povinnosti so získaním finančných zdrojov na pokrytie životných nákladov (úhrada za sociálnu službu, strava, hygiena/drogéria, cestovné, školské pomôcky a iné),
 • sa mladý dospelý do siedmich kalendárnych dní po skončení sústavnej prípravy na povolanie, v mieste trvalého bydliska na príslušnom ÚPSVaR uchádzal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe osobne podanej písomnej žiadosti. V inom prípade bude zaradený do evidencie odo dňa podania žiadosti.
  • doklady potrebné k evidencii – platný občiansky preukaz, vypísaná Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, potvrdenie o štúdiu na strednej škole (od – do, forma štúdia, študijný odbor), fotokópia výučného listu alebo maturitného vysvedčenia,
 • si mladý dospelý uplatnil nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti sa uplatňuje na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa trvalého pobytu, a to na základe rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré vydáva príslušný ÚPSVaR. To znamená, že nezamestnaný mladý dospelý sa ide najskôr zaevidovať na úrad práce a potom ide do sociálnej poisťovne, aby si uplatnil nárok na dávku v nezamestnanosti.
  • dôvod odporúčania – pre mladého dospelého/absolventa je potrebné rozhodnutie o nepriznaní dávky v nezamestnanosti pre uplatnenie si nároku na dávku v hmotnej núdzi,
 • si mladý dospelý uplatnil nárok na dávku v hmotnej núdzi na príslušnom ÚPSVaR podľa miesta trvalého pobytu,
  • dôvod odporúčania – je potrebné, aby
   • mladý dospelý (absolvent) k žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi doložil rozhodnutie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, rozsudok o určení výživného, potvrdenie o umiestnení v DeD/RS/RC (od – do),
   • mladý dospelý (denný študent) k žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi doložil rozsudok o určení výživného, dokument od súdneho exekútora o vymožení alebo nevymožení dlžného výživného (pre potreby uplatnenia si nároku na náhradné výživné), potvrdenie o umiestnení v DeD/RS/RC (od – do), potvrdenie o návšteve školy. Denný študent poberajúci sirotský dôchodok nemá nárok na dávku v hmotnej núdzi.