Prijaté opatrenia v zariadení

 • Zákaz prijímania návštev.
 • Dezinfekcia, kľučiek, madiel zábradlia dvakrát do dňa (8:45, 14:00).
 • Zrušenie všetkých skupinových aktivít.
 • Povinnosť nosiť rúška mimo svojej bytovej jednotky.
 • Nezdržiavať sa na chodbách a spoločných priestorov zariadenia.
 • Zákaz návštev medzi prijímateľmi na iných bytových jednotkách.
 • Obmedziť kontakt so zamestnancami len na nevyhnutné situácie.
 • Odborná práca sociálnych pracovníkov sa minimalizuje na poskytovanie krízovej intervencie.
 • V prípade ak sa prijímateľ rozhodne opustiť zariadenie (neplatí v prípadoch odchodov za prácou, obchodu, zdravotníckeho zariadenia), bude mu umožnený návrat do zariadenia po ukončení mimoriadnej situácie na Slovensku alebo s negatívnym výsledkom testu na COVID-19.
 • Zadný dvor je pre prijímateľov sprístupnený denne od 15:00 do 19:00
 • Pri vstupe do zariadenia sú všetci povinní dezinfikovať si ruky.
 • Pred vstupom do zariadenia bude prijímateľom a zamestnancom odmeraná telesná teplota.
 • Vstup prijímateľov do priestorov kancelárie nie je povolený, odporúča sa vzdialenosť minimálne jedného metra.

            Postup pri podozrení z nákazy

Pri podozrení na COVID-19 (horúčka nad 38° C, kašeľ, dýchavičnosť) sa postupuje nasledovne: v zmysle platného usmernenia:

 • kontaktuje sa miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 84)
 • kontaktuje sa všeobecný lekár prijímateľa
 • klient je striktne izolovaný, v prípade, ak to nie je možné, nasadí sa mu ochranné rúško a v miestnosti je oddelený od iných prijímateľov v odstupe minimálne 5 metrov.

Za klienta so suspektnou COVID-19 sa považuje osoba s príznakmi akútnej respiračnej infekcie, ktorá sa prejavuje: kašľom, teplotou nad 38 °C, únavou, bolesťami svalov, bolesťami hlavy a občas i zažívacími ťažkosťami. Pri ťažšom priebehu má chorý sťažené dýchanie a môžu sa vyvinúť ďalšie komplikácie. Niektorí starší ľudia nemusia mať teplotu nad 38 °C.

Potvrdený prípad je taký, u ktorého bola COVID-19 potvrdená pozitívnym laboratórnym testom PCR metódou.

Izolačná miestnosť

V zariadení v Košiciach je pripravená bytová jednotka, ktorá v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie slúži ako izolačná miestnosť. Bytová jednotka sa nachádza na medziposchodí s označením byt č. 17. V bytovej jednotke je zabezpečená kuchyňa, kúpeľňa a toaleta.

Izolačná miestnosť je vyhradená pre prijímateľov, ktorí sú označení ako suspektní, alebo majú potvrdené ochorenie COVID-19.

Pred dvere umiestnime uzatvárateľnú nádobu so zaťahovacím igelitovým vreckom a nádobu s dezinfekčnou tekutinou.

Ochranné opatrenia a pomôcky

 • Pri vstupe do zariadenia sú všetci prijímatelia a zamestnanci povinní dezinfikovať si ruky a nechať si bezkontaktným teplomerom odmerať telesnú teplotu službukonajúcim pracovníkom.
 • Prijímatelia a zamestnanci sú povinní v zariadení nosiť ochranné rúško na tvári (nevzťahuje sa na nosenie rúška prijímateľov v ich bytových jednotkách).
 • Prijímatelia nevstupujú do kancelárií zamestnancov, priestor je ohradený žlto-čiernou páskou.
 • Prijímatelia kontaktujú zamestnancov len v nevyhnutných prípadoch.
 • Všetky skupinové aktivity sú zrušené.
 • Individuálna práca s prijímateľom je možná ak v miestnosti sú dodržané podmienky – vetranie, odstup od seba minimálne dva metre, nasadené ochranné rúško na tvári.
 • V kancelárií majú zamestnanci dezinfekčné gély, utierky a jednorazové rukavice.
 • Pri vstupe zamestnanca do služobného bytu je každý zamestnanec povinní ruky si dezinfikovať alebo umyť s mydlom pod tečúcou teplou vodou.
 • Po použití jednorazových rukavíc je nevyhnutné tieto rukavice vyhodiť a ruky si dezinfikovať alebo umyť mydlom pod tečúcou vodou.
 • Ak je to možné využívať bezkontaktný spôsob spolupráce s prijímateľom. V prípade fyzického kontaktu s prijímateľom je nevyhnutné dodržiavať hygienu rúk.
 • Aby sa obmedzil pohyb prijímateľov v komunite je pre nich denne vyhradený dvor prislúchajúci k zariadeniu od 15:00 do 19:00.
 • Zamestnanci boli poučení o tom, aby prijímateľov usmerňovali a pravidelne informovali o aktuálnej situácií a zavedených opatreniach v rámci nášho zariadenia a spoločnosti.
 • Zamestnanci sú povinní správať sa zodpovedne tak, aby chránili svoje zdravie a zároveň usmerňovali prijímateľov tak, aby bolo chránené verejné zdravie.

Odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia Covid-19

Keďže je v pobytových zariadeniach sociálnych služieb potrebné dočasne pozastaviť všetky hromadné skupinové podujatia a hromadné skupinové aktivity, odporúča sa, aby sa skupinové podujatia a aktivity organizovali v menších skupinkách napr. 2-3 ľudia. Účasť klientov na týchto aktivitách je dôležitá z dôvodu ich psychického zdravia a úplná izolácia, či úplné vynechanie doterajších aktivít klientov nie je žiadúce. Na takýchto skupinových aktivitách sa odporúča klientom, aby mali rúška. Uprednostnené sú aktivity v užšom kruhu, resp. individuálne – v závislosti od situácie v zariadení.

V pobytových zariadeniach sociálnych služieb ako sú útulky, zariadenia núdzového bývania, domovy na polceste, zariadenia podporovaného bývania je potrebné obmedzenia realizovať primerane, s prihliadnutím na individuálnu situáciu prijímateľov, napríklad aj na uzatvorený pracovný pomer, resp. dohodu o mimopracovnej činnosti alebo iné odôvodnené situácie. Ak prijímateľ opúšťa zariadenie je potrebné oboznámiť ho s dodržiavaním hygienických pravidiel a musí byť vybavený osobnými ochrannými prostriedkami (napríklad ochranné rúško, rukavice, prípadne aj dezinfekciu na ruky).

Krízový plán pri vyhlásení karantény

Pri vyhlásení karantény bude zariadenie uzamknuté na nevyhnutné obdobie a nebude povolený vstup ani odchod zo zariadenia žiadnemu z prijímateľov. Riadime sa pokynmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva (0918 389 84).

Zostavenie pracovných tímov

Na základe operatívnej porady so zamestnancami zariadenia budú stanovené:

 • dva tímy po dobu 14 dní nepretržitej služby
 • tri tímy po dobu 7 dňovej nepretržitej služby

Pokiaľ nebude možné zabezpečiť operatívnu poradu, o jednej z možností rozhodne štatutárny orgán pracovným príkazom.

          Pracovné tímy budú zostavené nasledovným kľúčom:

 • jeden pracovník, ktorý bude zároveň vedúcim pracovného tímu.
 • Jeden pomocný pracovník.
 • Rovnomerné rozloženie ostatných pracovníkov, pričom je nevyhnutné dbať na to, aby boli rovnomerne rozdelení pracovníci, ktorí v organizácii pracujú menej ako jeden rok. Taktiež je nevyhnutné prihliadať na rozčlenenie v závislosti od priradenia zamestnancov, teda aby boli pomerne rozdelení pracovníci Útulku a Domova na polceste.  

Ak nie je možné použiť na zostavenie pracovných tímov vyššie spomínaný kľúč (z dôvodu práceneschopnosti alebo inej závažnej skutočnosti), zostavia sa tímy podľa počtu odpracovaných rokov v danej organizácii tak, aby súčet odpracovaných rokov jednotlivých zamestnancov bol približne rovnaký. Vedúcim pracovného tímu sa stane pracovník, ktorý má v organizácií odpracovaných najviac rokov.

Po ukončení 14 alebo 7 dňovej nepretržitej služby sú všetci zamestnanci povinní byť v 14 dňovej domácej karanténe.

Zamestnanci, ktorí pracujú v administratíve majú počas karantény nariadenú prácu z domu, prípadne podľa dohody so štatutárnym orgánom zariadenia. Ich prítomnosť v zariadení v čase karantény nebude možná.

            Pracovná činnosť v zariadení počas karantény bude obmedzená výlučne na prevádzkové činnosti a nevyhnutnú krízovú intervenciu.

Zásobovanie

Zásobovanie prijímateľov a zamestnancov budú zabezpečovať ostatní zamestnanci zaradenia, ktorí sa nenachádzajú v karanténe. Pokiaľ takýto zamestnanci nebudú k dispozícií, kontaktuje sa vyšší územný celok so žiadosťou o dobrovoľníkov v tejto situácií, prípadne sa budeme riadiť pokynmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Potraviny a drogéria sa zanechajú pred vchodovými dverami zariadenia a po odchode osôb, ktoré tovar priniesli, pracovníci zo zariadenia prenesú tento tovar dovnútra.

Rozdeľovanie potravín a drogérie bude prebiehať podľa počtu členov rodiny a individuálnych nevyhnutných potrieb (kojenecké mlieko, špeciálne potraviny z dôvodu lekárom stanovenej diéty, zdravotnícky materiál a lieky…). Rozdeľovanie zabezpečujú pracovníci, ktorí sa budú nachádzať v zariadení. Po prebraní potravín a drogérie každý prijímateľ zapíše do hárku a podpíše pod to, čo si reálne prebral.

Špeciálne požiadavky na potraviny a drogériu, môžu prijímatelia nahlásiť pracovníkom v zariadení.

Postup práce s prijímateľom potvrdeným na COVID-19 alebo suspektnou osobou

            Osoby ktorým bol potvrdený COVID-19 alebo sú označení ako suspektní, sú izolovaní na bytových jednotkách. Nie je povolené, aby ich navštevovali ostatní prijímatelia. S pracovníkmi zariadenia udržiavajú telefonický kontakt v súvislosti so svojim zdravotným stavom alebo potrebách. Ak je nevyhnutné vojsť do bytovej jednotky, vykoná tak vopred určený jeden pracovník pre kontakt s prijímateľmi s potvrdeným COVID-19 alebo suspektným prijímateľom, pracovník musí mať ochranné pomôcky (ochranný oblek, ochranné okuliare, respirátor, jednorazové rukavice – minimálne rúško/respirátor a rukavice). Do bytovej jednotky vstupuje len do chodby, pokiaľ je to možné ničoho sa nedotýka a zdržiava sa v bytovej jednotke, len na nevyhnutný čas. Po odchode z bytovej jednotky vyhadzuje do vopred pripravenej nádoby s uzatvárateľným odpadovým vrecom jednorazové rukavice rovnako tak aj jednorazové rúško a jednorazový ochranný oblek ak bol použitý. Okuliare vloží do nádoby s pripravenou dezinfekciou. Ruky si dezinfikuje, umyje si tvár (osprchuje sa) a prezlieka sa do iného odevu. Použitý odev a textilné rúško sa ihneď operie na minimálne 60 stupňov.

            Pokiaľ je nevyhnutné vykonať zdravotnícke úkony alebo podávanie liekov, riadime sa pokynmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo určeným zdravotníckym pracovníkom na základe našej žiadosti o pridelenie takéhoto pracovníka z Vyššieho územného celku.

Prijímatelia, ktorí nie sú suspektní a nemajú potvrdený COVID-19 môžu vychádzať na dvor prislúchajúci k zariadeniu vo vyhradenom čase.

Každý deň o 9:00 a 20:00 je odmeraná teplota všetkým prijímateľom a zamestnancom v zariadení. Výsledné hodnoty sa zaznamenajú na hárok (Príloha 2), taktiež sa zaznačí pracovník, ktorý vykonal meranie teploty.

Dezinfekcia v zariadení (kľučky, madlá, podlahy, zábradlie) prebieha trikrát denne o 09:00, 15:00, 20:00, podľa potreby aj častejšie. Čistiace prostriedky a dezinfekcia sa nachádza v sklade č. 16. O tom, že prebehla dezinfekcia je vykonaný zápis na hárok, kde sa zaznačí, kto dezinfekciu vykonal a ktorý pracovník to skontroloval (Príloha 3).

Architektúra budovy nám dovoľuje vytvoriť tri časti:

 • Útulok 1 (pri vstupe do budovy je potrebné zísť jedným schodiskom, v tejto časti sa nachádzajú bytové jednotky od č. 1 po č. 8, átrium A, B, detská herňa, výlevka a dve kancelárie).
 • Útulok 2 (pri vstupe do budovy je potrebné vyjsť jedným schodiskom, v tejto časti sa nachádzajú bytové jednotky od č. 17 po č. 24, výlevka a jedna kancelária).
 • Domov na polceste (pri vstupe do budovy je potrebné vyjsť dvoma schodišťami, v tejto časti sa nachádzajú bytové jednotky od č. 1 po č. 10, dve kancelárie).

Podľa počtu potvrdených prípadov sa zariadenie bude karantenizovať:

 • ak je počet nakazených do 6 osôb, budú izolovaní na bytovej jednotke č. 17, ktorá sa nachádza v časti Útulok 2,
 • ak je počet nakazených viac ako 6 osôb, ale menej ako jedna tretina prijímateľov v zariadení vytvoria sa karanténne bytové jednotky v časti Útulok 2 alebo Domov na polceste (v závislosti od výskytu potvrdených prípadov COVID-19, tak aby sa minimalizovalo presúvanie prijímateľov), najskôr sa začínajú vytvárať karanténne bytové jednotky, ktoré sa nachádzajú najďalej od vstupu do zariadenia,
 • ak počet nakazených prijímateľov bude tvoriť jednu tretinu zariadenia, vytvorí sa ako karanténna jedna celá časť zariadenia – útulok 2 alebo Domov na polceste,
 • pri vyššom počte potvrdených prípadov na COVID-19 sa postupuje podľa krokov vyššie, pričom ako posledná sa uzatvára a karantenizuje časť Útulok 1.

Vedúci pracovného tímu v zariadení je povinní každý deň o 09:00 telefonicky alebo e-mailom informovať štatutára organizácie o situácií a udalostiach v zariadení. Kontaktovať štatutára je povinný bezodkladne (v čase, keď to už daná situácia dovolí) aj v prípade neštandardných alebo krízových situácií alebo ak sa pracovníci v zariadení potrebujú poradiť.