Krízový plán fungovania CDR Dorka

A) Počas vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19 platia pre samostatnú skupinu CDR Dorka n.o. do odvolania nasledujúce usmernenia a pokyny:

I. Ochrana zdravia zamestnancov a detí v SS CDR:

 1. Zamestnanci, ktorí prichádzajú do práce musia byť zdraví, nemajú zvýšenú teplotu, nikto z ich príbuzných, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti nie sú chorí a nemajú prikázanú karanténu.
 2. Všetci zamestnanci na pracovisku dôsledne dodržiavajú hygienicko-epidemiologický režim (umývanie rúk, nosenie ochranných rúšok, 2-m rozostupy počas komunikácie, sledovanie svojho zdravotného stavu, apod.).
 3. Ako vstup do centra pre vychovávateľov, členov odborného tímu a deti bude počas trvania mimoriadnej situácie slúžiť zadný východ na ulicu Hemerkova.
 4. Zamestnanci CDR sa budú, podľa možnosti, vyhýbať osobnému kontaktu s ostatnými zamestnancami a klientmi Útulku a Domova na polceste v Dorke. Nebudú navštevovať administratívne priestory centra a nebudú sa presúvať medzi jednotlivými pracoviskami.
 5. Nikto z CDR sa nebude zúčastňovať akcií hromadného charakteru (5 a viac ľudí).
 6. Po príchode do práce si zamestnanci nasadia čisté bavlnené ochranné rúško, ktoré používajú pri osobnom kontakte s deťmi v samostatnej skupine a tiež s ostatnými zamestnancami. Pri pobyte mimo centra (na cestu do práce a z práce,na vychádzky, apod.) nosia druhé ochranné rúško. Bavlnené ochranné rúška je potrebné pravidelne dezinfikovať (prať a žehliť pri vysokej teplote).
 7. Deti a zamestnanci CDR budú v čase vychádzok dodržiavať opatrenia na predchádzanie možnej nákazy COVID-19. Deti umiestnené v centre sa budú vyhýbať kontaktu s inými ľuďmi:
 • deti pri pobyte mimo zariadenia nosia rúška
 • nebudú chodiť do priestorov kde sa zdržuje veľa ľudí (výlety, nákupy, do kina, na detské ihriská, apod.).
 1. Vychovávatelia dôkladné sledujú zdravotný stav všetkých detí a v prípade potvrdenia ochorenia ihneď informujú nadriadených.
 2. Vychovávatelia CDR vytvoria evidenčnú knihu/zošit na skupine, kde budú zaznamenávať každý deň zdravotný stav detí (vrátane telesnej teploty, príznaku kašľa alebo dýchavice).
 3. V prípade,ak sa u niektorého dieťaťa umiestneného v skupine objavia symptómy akéhokoľvek ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hrdla, a pod.), službukonajúci vychovávateľ umiestni dieťa na izolačku. Zmenu zdravotného stavu dieťaťa nahlásia službukonajúcemu sociálnemu pracovníkovi CDR, ktorý v prípade potreby telefonicky kontaktuje príslušného pediatra.Nasledujúce dni (min. 3 dni, podľa príznakov) vychovávatelia sledujú zdravotný stav dieťaťa na izolačke.

II. Hygienicko-epidemiologický režim v centre počas trvania mimoriadnej situácie

 1. Všetci zamestnanci a deti v samostatnej skupine dôsledne dodržiavajú hygienicko-epidemiologický režim (umývanie rúk, nosenie ochranných rúšok, sledovanie svojho zdravotného stavu, apod.).
 2. Zamestnanci CDR a deti vo zvýšenej miere používajú dezinfekčné prostriedky na alkoholovej báze (min. 60% alkoholu), každé dieťa má mať svoj uterák a ak je to možné uprednostniť dávkovače s mydlom pred inou formou mydla.
 3. Uteráky je potrebné deťom, počas trvania mimoriadnej situácie, meniť a prať denne.
 4. Posteľné obliečky detí je potrebné meniť raz do týždňa (každú sobotu).
 5. Čisté bavlnené ochranné rúška detí sa skladujú v osobitnej uzavretej nádobe. Po ich použití je ich potrebné až do vyčistenia uskladniť v inej, špeciálne na to určenej a označenej uzavretej nádobe.
 6. Použité bavlnené ochranné rúška detí je potrebné denne dezinfikovať praním na 60 stup. Celzia a následne po ich vysušení žehlením na vysoký stupeň teploty bez naparovania.
 7. Deti v priestoroch centra používajú domáce oblečenie. Pred odchodom na vychádzku sa prezliekajú (športové, vychádzkové oblečenie). Oblečenie, ktoré deti použili v daný deň mimo centra, je potrebné preprať každý večer. Ostatné oblečenie detí sa perie priebežne podľa potreby.
 8. Vychovávatelia v službe zabezpečia pravidelné vetranie a dezinfekciu všetkých priestorov centra. Vnútorné priestory centra je potrebné dezinfikovať denne (zmývanie podláh s vodou s rozriedeným dezinfekčným prípravkom), kľučky a vypínače dvakrát denne.

III. Kontakty s biologickou rodinou a blízkymi osobami dieťaťa

 1. Do odvolania platí zákaz návštev detí v centre na samostatne usporiadaných skupinách.Rodičia, starí rodičia a iné blízke osoby môžu deti umiestnené v samostatnej skupine kontaktovať telefonicky v dohodnutom čase. Rodičia môžu taktiež kontaktovať členov odborného tímu, ktorí im poskytnú prípadne ďalšie informácie o dieťati.
 2. Členovia odborného tímu telefonicky informujú rodiny o dočasnom zákaze návštev, poskytnú im informácie o dieťati, príp. na požiadanie im zašlú fotografie dieťaťa (mailom, poštou, apod.).
 3. Deti počas mimoriadnej situácie nebudú chodiť na krátkodobé pobyty (víkendy) do rodín.

IV. Denný režim a program

Počas trvania mimoriadnej situácie, pri ktorej sú zatvorené všetky školské zariadenia (od 14.4.2020 až do odvolania, príp. do termínu školských prázdnin), dodržiavajú vychovávatelia a deti v samostatnej skupine CDR upravený Denný režim počas trvania mimoriadnej situácie.

V. Prijímanie detí do CDR na základe rozhodnutia súdu v čase mimoriadnej situácie

Počas trvania mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu ochorenia COVID-19nie je možné obmedziť prijímanie detí, ktoré majú byť do zariadenia umiestnené na základe rozhodnutia súdu.

VI. Postup pred prijatím dieťaťa do CDR:

 1. Riaditeľka, príp. sociálna pracovníčka CDR Dorka dohodne umiestnenie/rezerváciu miest v zariadení so sociálnou pracovníčkou ÚPSVaR vzhľadom na stanovenú kapacitu a počet voľnýchmiest v zariadení.
 2. 2.Z preventívnych dôvodov deti z prirodzeného prostredia, ktoré majú byť do CDR umiestnené na základe rozhodnutia súdu, budú najprv umiestnené do CDR so zriadenou dočasnou samostatnou skupinou (CDR Spišská Nová Ves) na účely karantény detí. Doba pobytu dieťaťa v DSS je 14 dní a môže byť upravená regionálnym hygienikom regionálneho úradu verejného zdravotníctva.Po ukončení pobytu v DSS bude dieťa premiestnené do CDR Dorka.
 3. Deti vo veku od 0 – 3 rokov nebudú umiestňované do dočasných karanténnych skupín, ale po otestovaní budú prijaté priamo do CDR Dorka za využitia všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení (ochranné pracovné prostriedky, hygiena rúk, dezinfekcia, apod.).

Príjem do CDR Dorka:

 • Po ukončení pobytu v dočasne zriadenej samostatnej skupine, CDR Dorka zabezpečí vyzdvihnutie a prevoz dieťaťa do svojho zariadenia.
 • CDR Dorka následne oznámi príjem dieťaťa ÚPSVaR, súdu, rodičom dieťaťa a obci.
 • Samostatná skupina, príp. PNR, do ktorej budenovonastupujúce dieťa prijaté, dodržiava zvýšené karanténne opatrenia (ochranné rúška, pravidelné overovanie príznakov na ochorenie, obmedzenie pohybu detí len v interiéri/exteriéri CDR, zákaz návštev v CDR, zákaz pobytov mimo CDR…).

Do DSS budú, po dohode s CDR Spišská Nová Ves, umiestené aj deti, ktoré sú v CDR Dorka umiestnené na základe rozhodnutia súdu a bez dovolenia opustili CDR na dobu dlhšiu ako 24 hodín (útek).

V prípade, že sa v samostatnej skupine u dieťaťa prejavia príznaky ochorenia(vysoká teplota, kašeľ, strata chuti a čuchu, dýchavičnosť, apod.) bude v centre platiť nasledujúci krízový režim:

 1. Už pri prvých príznakoch ochorenia u dieťaťa, vychovávateľ okamžite umiestni dieťa na  izolačku a informuje o tom telefonicky nadriadených (službukonajúcu sociálnu pracovníčku, riaditeľku zariadenia).
 2. Službukonajúca sociálna pracovníčka sa telefonicky spojí s príslušnou pediatričkou dieťaťa a informuje ju o príznakoch ochorenia u dieťaťa. Ošetrujúci lekár určí ďalší postup a indikáciu testovania na COVID-19. Zdravotný stav seba alebo zvereného dieťaťa rieši zamestnanec telefonicky so všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo konzultáciou na záchrannej zdravotnej služby, nie osobnou návštevou ambulancie alebo zdravotníckeho zariadenia.
 3. Ak je nevyhnutné poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu s potvrdeným ochorením COVID-19 (pri zhoršení klinických príznakov), zamestnanec centra telefonicky kontaktuje príslušný RÚVZ alebo krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby t.č. 155.
 4. Dieťa, u ktorého budepodozrenie na ochorenie COVID-19, bude používať jednorazový príbor a tanier, vrátane rúšok na tvár.
 5. V prípade ochorenia (COVID-19) niektorého z detí a následnej karantény

Podľa Plánu znižovania rizika šírenia ochorenia COVID-19 v centrách pre deti a rodiny, ktoré vykonávajú opatrenia pobytovou formou budú deti, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 hospitalizované v zdravotníckom zariadení. Domáca liečba (v CDR) je vylúčená.

Liečbu dieťaťa, ktoré je v CDR umiestnené na základe rozhodnutia súdu nie je možné posunúť do domáceho ošetrenia, dieťa bude prepustené z nemocničného ošetrenia do CDR až v prípade vyliečenia.

Do CDR nebudú z hospitalizácie prevzaté deti, ktoré nemajú v prepúšťacej správe alebo iným spôsobom potvrdené ošetrujúcim lekárom negatívne testy na COVID–19!!!

Zabezpečenie chodu samostatnej skupiny v prípade karantény

Vychovávatelia vytvoria – 2 tímy:

 1. tím – 2 vychovávatelia na skupine– zostane ten, pri ktorom sa potvrdilo ochorenie a nasledujúca nočná služba + náhradník/doma – ten nastúpi v prípade ochorenia niektorého z vychovávateľov.

Zostanú na pracovisku 24hod./14 dní, striedajú sa v službe (napr. R/8.oo-14.oo; P/14.oo-20.oo; N/20.oo-8.oo), príp. podľa vzájomnej dohody.

Budú mať k dispozícii (na odpočinok, zloženie si osobných vecí a hygienu) byt č. 18 (na poschodí). Vychovávateľ, ktorý bude zabezpečovať nočnú službu, bude počas nej oddychovať vo vychovávateľskej miestnosti.

2. tím – ďalší 2 vychovávatelia + náhradník- budú v karanténe doma a nastúpia na  ďalších 14 dní na 24-hod. služby.

Odborný tím (soc.pracovníčky, psychologičky) – doplnenie náhradníkov, zabezpečenie zásobovania zvonka.

Kuchárka– varenie, normovanie, nákupy/zásobovanie, účtovanie – zvonku.