12.11.2009 – salezianky.sk
Sestry saleziánky založili v Rožňave nové krízové stredisko. Bude fungovať ako satelitné zariadenie Centra pre obnovu rodiny Dorka,n.o. v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je nadácia DeDo a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Košiciach. Slávnostné otvorenie sa konalo 10. novembra a bolo spojené s požehnaním priestorov.

Župan Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa pri otvorení uviedol: „Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, že bude potrebovať pomoc takéhoto zariadenia. Som rád, že sú tu ľudia ako sestry saleziánky a saleziáni, ktorí sa venujú deťom a mladým v núdzi.“

„Vstupujeme do služby deťom v krízovom stredisku s dôverou v Pánovo požehnanie, ktoré nám chýbať nemôže, ak sa dávame tým najchudobnejším,“ vyjadrila svoje presvedčenie sr. Iveta Sojková, provinciálna predstavená saleziánok.

Symbolickú pásku pri otvorení diela spoločne prestrihli župan KSK Zdenko Trebuľa, Jozef Ondáš, predseda Správnej rady Dorka, n.o. a predseda Dozornej rady nadácie DeDo a sr. Iveta Kubalová, FMA – koordinátorka projektu. Priebeh slávnosti moderoval Radoslav Dráb manažér Centra pre obnovu rodiny Dorka,n.o. v Košiciach. Na podujatí sa zúčastnil aj poslanec NR SR a zastupiteľstva KSK Ján Babič, Vladislav Laciak, primátor Rožňavy a Jolana Šuleková riaditeľka Centra pre obnovu rodiny Dorka,n.o. v Košiciach.

Direktorka komunity, sr. Iveta Kubalová objasnila vývoj myšlienky založiť dielo tohto typu: „Otvoreniu predchádzalo niekoľkoročné hľadanie zo strany nášho Inštitútu, akým spôsobom, formou vstúpiť do oblasti sociálnych služieb. Taktiež sme spravili prieskum, či je takéto dielo potrebné práve v gemerskom regióne. Následne sme vypracovali projekt rekonštrukcie priestorov, bola potrebná úprava nájomných zmlúv a potom samotná niekoľkomesačná rekonštrukcia. Veľmi by som chcela vyjadriť vďačnosť stavebnej firme ZIPAT, s.r.o. z Koších, ktorej konateľ i zamestnanci vynaložili nemalé úsilie, aby upravili staré priestory na veľmi pekné a príjemné prostredie pre deti,“ dodala koordinátorka projektu.

Stredisko má kapacitu desať miest pre umiestnenie detí vo veku 3 -18 rokov pobytovou formou v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v znení neskorších predpisov, tiež bude poskytovať ambulantné sociálne služby spočívajúce v organizovaní voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti pre deti zo sociálne slabých rodín a tiež animáciu voľného času realizáciou športových a turistických podujatí, spoločenských a kultúrnych aktivít. Klientov do strediska bude prideľovať príslušný súd na návrh odboru sociálnych vecí ÚPSVaR v Košiciach.

„Deti by mali prísť od 1. januára a dovtedy sa ešte bude pracovať na zariadení miestností, dokončení herní a priestorov na prízemí,“ doplnila direktorka sr. Iveta, ktorá riadi prípravné práce.

foto: sr. Barbara Šranková

Zdroj: http://www.salezianky.sk/otvorili-sme-centrum-pre-deti-v-nudzi-na-gemeri.html