Projekt Moja povesťUž po tretí krát sa nám podarilo získať z Nadácie deti Slovenska a jej fondu Hodina deťom grant na realizáciu projektu pre deti žijúce v našom centre. Po projektoch Môj mentor a Dorkáči do sveta to tentoraz bude projekt Moja povesť, ktorí napísala naša bývala kolegyňa a súčasná dobrovoľníčka Ing. Michaela Sabolová.

„Moja povesť“- je rozvojový program pre 12 detí z centra Dorka, ktoré vyrastajú v sociálne znevýhodnenom málo podnetnom prostredí. Keďže kvalita sociálneho prostredia ovplyvňuje sebautváranie osobnosti dieťaťa- prostredníctvom voľno časových aktivít chceme u týchto detí budovať ich pozitívny sebaobraz, mienku o sebe samých a učiť ich „písať“ svoju povesť, ktorá sa nezakladá na tom odkiaľ pochádzam. Tento cieľ chceme naplniť realizáciou nového voľno-časového programu: Kultúrno-turistický klub, ktorý bude zameraný na poznávanie slovenských hradov opradených povesťami. Program bude zahŕňať nasledovné aktivity: poznávacie výlety, čítanie povestí a tvorba vlastných rozprávkových príbehov o hradoch, príprava itinerárov, písanie denníkov ,kroniky, tematické filmové kluby, besedy, foto-výstavy z detských výprav a iné. Zmysluplné trávenie voľného času vnímame ako nástroj pre prevenciu resp. zmiernenie negatívnych javov u detí žijúcich v sociálne znevýhodnenom prostredí.

Sme veľmi radi, že sa nám aj do tretice podarilo získať si dôveru fondu Hodina deťom a dostať tak grant na tento projekt. Budeme sa snažiť , aby sme ich dôveru nesklamali a finančné prostriedky využili, čo najužitočnejšie. Ešte raz ďakujeme za všetky deti z Centra pre obnovu rodiny Dorka!