1Sociálny pracovníci Centra Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach sa stali odbornou súčasťou projektu Krok za krokom do života alebo „No bungee jumping style but step by step to the life“. Ide o projekt mládežníckej iniciatívy neziskovej organizácie Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorý sa bude realizovať v roku 2014 vďaka finančnej podpore Európskej komisie prostredníctvom Slovenského inštitútu mládeže Iuventa a jej grantovému program Mládež v akcii .

Skok do neznáma, voľný pád, bezváhový stav a svet hore nohami takto môžeme opísať nielen známy adrenalínový šport, ale v mnohých prípadoch aj stav dieťaťa po jeho odchode z detského domova, kedy sa stáva mladým dospelým. Cieľom projektu je vytvorenie a aplikácia vzdelávacieho programu na rozvoj životných zručností pre začlenenie sa mladých dospelých do spoločnosti.

„Sme veľmi radi, že na tvorbe a realizácii tohto neformálneho vzdelávacieho programu môžeme spolupracovať so sociálnymi pracovníkmi z Centra Dorka“, hovorí Michaela Sabolová, projektová manažérka Úsmevu ako dar. „ Oslovili sme ich vzhľadom na ich osobnú skúsenosť z danou cieľovou skupinou mladých ľudí. Pre mnohých odchovancov detských domovov je práve zariadenie Domov na pol ceste, ktoré je súčasťou centra Dorka, pomocnou rukou po ich ukončení nariadenej ústavnej starostlivosť po dovŕšení plnoletosti“, dodáva.

Do projektu bude zapojených 30 detí z detských domovov v košickom kraji, ktoré absolvujú pilotný vzdelávací programom formou víkendových vzdelávacích pobytov, kde na nich budú čakať nie len adrenalínové športové aktivity symbolizujúce nástrahy dospelého života, ale najmä interaktívne prednášky a workshopy prostredníctvom ktorých krok za krokom nadobudnú životné zručnosti.

„Často krát k nám do Domova na pol ceste prichádzajú mladí dospelí, ktorí majú skreslené „ideálne „ predstavy o svojej budúcnosti. Nemajú reálnu predstavu o súčasnej situácii na trhu práce, zručnosti potrebné na vedenie vlastnej domácnosti, svojich financií, či reálny plán ako ďalej“, hovorí Martin Cvik, vedúci Domova na pol ceste v Cente Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach. „ Naša úloha v projekte je informovať mladých ľudí, ktorí sa chystajú na odchod z detského domova, čo ich čaká. Poukázať na náročnosti tohto zlomového životného obdobia, ku ktorému je potrebné sa zodpovedne postaviť. Diskutovať o konkrétnych témach akými sú ich ďalšie možnosti bývania, zamestnania, manažovania ich osobných financií, ich role „dospeláka“ a prostredníctvom modelových úloh a rolových hier ich konfrontovať s blížiacou sa realitou“, dodáva.

Projekt má prispieť k celému procesu osamostatňovania, aby odchod z detského domova pre dieťa neznamenal skok do neznáma, ale iba ďalší krok na ceste života.

PR a Marketing

SPDDD Úsmev ako dar

pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

logo program mladez v akcii23