photo1Sociálni pracovníci Centra Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach sa stali odbornou súčasťou projektu Krok za krokom do života alebo „No bungee jumping style but step by step to the life“. Ide o národný projekt mládežníckej iniciatívy 7 mladých ľudí vo veku od 21 do 29 rokov – dobrovoľníkov neziskovej organizácie Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Projekt sa realizoval v období od januára do augusta 2014 aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie prostredníctvom Slovenského inštitútu mládeže Iuventa a jej grantovému program Mládež v akcii.

Pozvanie do projektu sme prijali aj z dôvodu potreby väčšej súčinnosti detských domovov s domovmi na polceste, a to dlhšie obdobie pred odchodom mladého dospelého z detského domova, aby prechod z jedného zariadenia do druhého nepredstavoval v živote mladého človeka ruptúru, ktorá by zabrzdila proces jeho osobného rozvoja“, hovorí vedúci zariadenia Domov na pol ceste v centre Dorka pre obnovu rodiny a zároveň lektor neformálneho vzdelávacie programu. „A práve tento projekt sa nám zdá, ako jeden z nástrojou na naplnenie danej potreby“, dodáva.

Cieľom projektu bolo vytvorenie a aplikácia neformálneho vzdelávacie programu na rozvoj životných zručností pre začlenenie sa mladých dospelých do spoločnosti. Vzdelávací program sa realizoval pobytovou formou a bol rozdelený do dvoch trojdňových blokov. Na každom vzdelávacom bloku sa spoluzúčastnilo 15 detí z detského domova, 2 odborní lektori, sociálny pracovníci z centra Dorka v Košiciach a 4 dobrovoľníci zo spoločnosti Úsmev ako dar. Do programu boli zapojené deti z detského domova na Uralskej ulici v Košiciach a z detského domova Spišské Vlachy.

Obsahom vzdelávania boli nasledovné témy:
1.    Zoznamovacie aktivity
2.    Bývanie
3.    Zamestnanie
4.    Moja identita/dieťaťa z detského domova, moja rómska identita
5.    Outdoorové aktivity
6.    Večerný hosť – pozitívny vzor z praxe
7.    Európske, prezidentské a iné voľby
8.    Zoznámenie sa s programom KOMPRAX
9.    Finančná gramotnosť
10.    Vzdelávanie na rozvoj životných schopností – kompetencie pre prax
11.    Zodpovedný sexuálny život
12.    Drogy v živote mladých ľudí
13.    Moja Sociálna Rola

Celý program vzdelávania je založený na osobnej prežitej skúsenosti, ale zároveň je prepojený i s relevantnými teoretickými poznatkami vychádzajúcimi z teórii aktívneho sociálneho učenia. Základnými pracovnými metódami projektu boli: neformálne vzdelávanie, učenie hrou, rolové hry, edukatívne interaktívne workshopy, zážitkové učenie, prednášky a diskusie, outdoorové aktivity.

Aktivity a metódy aplikované v tomto programe prispeli k nadobudnutiu sebadôvery účastníkov v konfrontácii s novými skúsenosťami, postojmi a správaním“ hovorí Martina Dulebová, jedna z iniciátorov daného projektu. „Vedomosti a skúsenosti, ktoré účastníci získajú v procese neformálneho vzdelávania im poskytnú pozitívny obraz o sebe ako osobnosti, o ich momentálnom stave a reálnych nadchádzajúcich udalostiach, ktoré súvisia s procesom osamostatňovania sa a s nimi spojených povinností. Získajú základné informácie a zručnosti, ktoré im pomôžu proces odchodu z detského domova do samostatného života lepšie zvládnuť a nebudú sa báť sociálneho zlyhania“, dodáva.

Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s odborným tímom z Centra Dorka chcú vo vzdelávaní pokračovať a na jeseň 2014 spustiť vzdelávací blok pre deti z ďalšieho detského domova na východnom Slovensku.

 

photo2 logo program mladez v akcii