Krízové stredisko poskytuje svoje služby dieťaťu, ktorému bolo v záujme jeho priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu súdom nariadené predbežné opatrenie alebo uložené výchovné opatrenie. Krízové stredisko prijíma deti bez obmedzenia veku. Deti do 4 rokov veku sú v krízovom stredisku umiestňované výlučne do profesionálnych rodín. Okrem siete profesionálnych rodín sú v krízovom stredisku vykonávané opatrenia aj v samostatnej diagnostickej skupine.

Kapacita krízového strediska je 18 detí.

Špecializácia krízového strediska:
– pomoc týraným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam sexuálneho zneužívania, deťom z málo podnetného sociálneho prostredia, výchovne zanedbaným deťom.
– deti s poruchami správania (využívanie výchovných opatrení).
– zabezpečenie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom v krízovom stredisku a žiadateľmi o NRS prostredníctvom svojho odborného personálu, zabezpečenie obrazového a zvukového záznamu o dieťati na účely NRS.

Postupy práce

Po prijatí do krízového strediska sa dieťaťu
1.) Poskytuje pomoc zameraná na zvládnutie adaptačných problémov, realizuje sa vstupná diagnostika, vypracúva sa plán na zvládnutie krízy. Súčasne sa napĺňajú aktuálne potreby dieťaťa vyplývajúce z výsledkov diagnostiky. Dôraz sa kladie najmä na spoluúčasť dieťaťa pri riešení jeho problémov, s ohľadom na jeho vývinovú úroveň, mentálnu a emocionálnu vyspelosť.

2.) Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku využíva tréningový program PRIDE, ktorý je zameraný na rozvoj vedomostí, schopností a zručností pre výchovu a starostlivosť o dieťa či už v biologickej, alebo náhradnej rodine podľa kompetenčných kategórií:

I. Opatrovateľské potreby, ktoré sú zamerané na fyzický vzhľad, zdravotný stav, vhodné ošatenie, osobné teritórium, vzťah k osobným veciam, k zdravej výžive.

II. Vývinové potreby a rozpoznanie vývinových oneskorení, najmä starostlivosť o zdravie, fyzický vývin, vzdelávací vývin, rozvoj osobných záujmov a záľub, sebaobslužných činností, vyšších potrieb (kultúra, duchovné potreby, upevňovanie morálnych zásad), emocionálne potreby, upevňovanie sebaistoty, zmysluplné využitie voľného času.

III. Posilnenie vzťahov detí s biologickou rodinou najmä podpora akceptácie rodiny, hľadanie jej silných stránok prostredníctvom priamych a nepriamych kontaktov, posilnenie pozitívneho obrazu o rodine v dieťati, aj keď jeho návrat domov nie je v súčasnosti možný.

IV. Posilnenie bezpečných celoživotných vzťahov k iným dospelým, mimo biologickej rodiny, ale aj k rovesníkom, hľadanie náhradných rodín.

V. Práca v profesionálnom tíme – PRIDE učí pochopiť dôležitosť tímovej práce pri starostlivosti o dieťa, zároveň vedie dieťa k postupnému preberaniu zodpovednosti za svoj život spolupodieľaním sa na plánovaní dlhodobých a krátkodobých cieľov, preberaniu zodpovednosti za rozhodnutia, poverovaním primeranými úlohami a motivovaním využívať pri tom pomoc iných.