Účelom Domova na pol ceste, ktoré je súčasťou Centra pre obnovu rodiny, je poskytovanie sociálnej starostlivosti osobám, ktorým bola ukončená nariadená ústavná starostlivosť po dovŕšení plnoletosti alebo predĺžená ústavná starostlivosť z dôvodu prípravy na povolanie a nemajú zabezpečené bývanie. Kapacita Domova na pol ceste je 25 klientov.

Domov na pol ceste ponúka tieto komplexné služby sociálnej a poradenskej činnosti:

– ubytovanie s možnosťou samostatnej prípravy stravy
– pomoc pri osamostatnení sa klienta
– pomoc pri práprave jednoduchých jedál
– odbornú činnosť zameranú na odstránenie alebo zmiernenie porúch psychického vývinu, osobnostného vývinu a sociálneho vývinu
– sprostredkovanie zamestnania klientov
– sprostredkovanie pomoci pri znovuzaradení do školského procesu, resp. získaní vyššieho vzdelania
– duchovná činnosť (večerné modlitby, grécko-katolícke liturgie)
– podporná skupina mladých dospelých „Liga výnimočných“ (psychosociálne cvičenia)
– skupina Napredovanie

Podmienky prijatia:
1. Vstupný pohovor zameraný na plány žiadateľa do budúcnosti
2. Doručenie žiadosti o prijatie, ktorej súčasťou je :
• Čestné prehlásenie o tom, že klient nie je momentálne trestne stíhaný a nemá dlžoby
• Odporúčajúci list s charakteristikou zo zariadenia odkiaľ žiadateľ prichádza
• Potvrdenie o zdravotnom stave a dosiahnutom vzdelaní
Prijatý uchádzač uhrádza za poskytovanie starostlivosti úhradu stanovenú vedením Dorka, n.o. Doba pobytu v DnPC je max. 3 roky. Zmluva sa uzatvára na 3 mesiace s možnosťou jej predĺženia. Ubytovanie pre klientov je zabezpečené v samostatných bytových jednotkách, s kuchyňou, posteľou, kúpeľňou a toaletou. Každá bytová jednotka má vlastný sporák, chladničku a štandardné vnútorné vybavenie.