Analýza súčasnej každodennej situácie na východnom Slovensku poukazuje na aktuálnu potrebu poskytovania sociálnych služieb osamelým rodičom s deťmi a mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti. Keďže súčasná kapacita krízových centier postačuje riešiť iba približne 20 % osôb z týchto skupín občanov, rozhodli sa Nadácia DeDo a Spoločnosť Úsmev ako dar vybudovať v Košiciach centrum Dorka, ktoré bude poskytovať služby vyššie uvedeným skupinám občanov. Miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku aj v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, len sa ocitli v ťažkej situácii, na Slovensku neexistuje. Otec – muž smeruje do nocľahárne, prípadne útulku, matka s deťmi do zariadenia núdzového bývania, niekedy desiatky až stovky kilometrov vzdialených od seba.

 

Kto sme

DORKA – centrum pre obnovu rodiny v Košiciach charakterizuje svojím názvom zariadenie, ktoré pozostáva zo štyroch častí. Zariadenie núdzového bývania a útulok pre mladých dospelých boli otvorené 01. 12. 2007 po prvej etape rekonštrukcie budovy bývalej materskej škôlky. Krízové stredisko bolo otvorené 01. 05. 2008 a od 18. 12. 2009 má k dispozícii aj ďalšiu zrekonštruovanú časť centra. Domov na polceste bol zriadený dňa 01. 01. 2010.  Zariadenie núdzového bývania bolo 01. 04. 2014 pretransformované na útulok pre rodiny s deťmi. Zriaďovateľom DORKA, n.o. je Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

 Nadácia DeDo  Úsmev ako dar

 

Cieľ a poslanie

Základná a hlavná činnosť DORKA, n. o. je v súlade s účelom založenia neziskovej organizácie.

DORKA, n. o., vznikla za účelom poskytovania verejnoprospešnej činnosti, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sanácie rodiny ako celku, spájania cieľových skupín, starostlivosti mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízovom stredisku. Centrum DORKA je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne sociálnu situáciu. Slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí.

 

Časti centra DORKA

Útulok
(pre rodiny s deťmi)

Kapacita: 70 klientov

Poskytované služby:

  • pomoc osamelému rodičovi, alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Úhrada za poskytované služby: Výpočet úhrady za poskytované sociálne služby v Útulku pre rodiny a osamelé matky s deťmi, vychádza z princípu solidarity (zohľadňuje aktuálnu sociálnu situáciu rodiny a jej finančné zdroje), na základe ktorého je stanovená mesačná úhrada za poskytovanie sociálnych služieb. Táto úhrada je vo výške 30 % z celkového príjmu prijímateľa sociálnych služieb.
Minimálna suma úhrady za poskytované sociálne služby je 35 € a maximálna suma úhrady za poskytované sociálne služby je 190 € mesačne (1 € = 30,1260 Sk), najviac však vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

 

Domov na pol ceste
(pre mladých dospelých)

Kapacita: 25 klientov

Poskytované služby:

  • sociálne služby pre mladých dospelých po ukončení pobytu v ústavnej starostlivosti.

Úhrada za poskytované služby: Výpočet úhrady za poskytované sociálne služby v Domove na pol ceste vychádza z princípu solidarity (zohľadňuje aktuálnu sociálnu situáciu klienta a jeho finančné zdroje), na základe ktorého je stanovená mesačná úhrada za poskytovanie sociálnych služieb. Táto úhrada je vo výške 30 % z celkového príjmu prijímateľa sociálnych služieb.
Minimálna suma úhrady za poskytované sociálne služby je 35 € a maximálna suma úhrady za poskytované sociálne služby je 90 € mesačne (1 € = 30,1260 Sk), najviac však vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

 

Útulok
(pre mladých dospelých)

Kapacita: 5 klientov

Poskytované služby:

  • pomoc mladým dospelým, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené najmä ubytovanie.

Úhrada za poskytované služby: Výpočet úhrady za poskytované sociálne služby v Útulku pre mladých dospelých vychádza z princípu solidarity (zohľadňuje aktuálnu sociálnu situáciu klienta a jeho finančné zdroje), na základe ktorého je stanovená mesačná úhrada za poskytovanie sociálnych služieb. Táto úhrada je vo výške 30 % z celkového príjmu prijímateľa sociálnych služieb.
Minimálna suma úhrady za poskytované sociálne služby je 35 € a maximálna suma úhrady za poskytované sociálne služby je 90 € mesačne (1 € = 30,1260 Sk), najviac však vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

 

Centrum pre deti a rodiny
(pre maloleté deti a ich rodiny)

Kapacita: 30 detí (z toho 20 detí v profesionálnych rodinách)

Poskytované služby:

  • pomoc pre deti, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii,
  • zabezpečuje výkon rozhodnutia súdu o výchovnom a predbežnom opatrení.

 

Krízové stredisko Rožňava – zrušené detašované pracovisko k dňu 31.12.2012
Kapacita: 10 detí
Poskytované služby: pomoc pre deti, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii, zabezpečuje výkon rozhodnutia súdu o výchovnom a predbežnom opatrení.

 

Kto je za tým?

SPRÁVNA RADA

RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA – predseda
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. – člen
Ing. Peter Marčák – člen

 

DOZORNÁ RADA

JUDr. Alena Vachnová – predseda
RNDr. Mária Ondášová – člen
RNDr. Eva Majerčinová – člen

 

Zamestnanci DORKA, n. o.

RIADITEĽKA
Ing. Jolana Šuleková
(od 02. 03. 2008)

 

ZÁSTUPCA RIADITEĽKY
Mgr. Martin Cvik

 

PSYCHOLÓG
Mgr. Katarína Mochnáčová
Mgr. Monika Štarková

 

SOCIÁLNI PRACOVNÍCI

 Útulok pre rodiny (ÚT)
Mgr. Anton A. Podhájecký
Mgr. Lucia Kušniráková
Mgr. Alica Olejniková
Mgr. Ivana Takáčová
Mgr. Zuzana Šoltésová, PhD.

Domov na polceste (DnPC)
Mgr. Michala Mrázová
Mgr. Marek Cifra
Mgr. Renáta Sváková

 

BOHOSLOVEC NA PASTORAČNEJ PRAXI
Mgr. Peter Leško (2018/2019)