KONTAKTY

DORKA – Centrum pre obnovu rodiny Zvolen
Bystrický rad č. 71, 960 01 Zvolen
E-mail: zvolen@centrumdorka.sk
Telefón: 0948 553 845

 

HISTÓRIA VZNIKU A SÚČASNOSŤ

DORKA ZvolenMilí čitatelia našej stránky,

ďakujeme za Váš čas, počas ktorého venujete pozornosť nášmu zariadeniu. Centrum DORKA vo Zvolene je útulkom pre rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v závažnej životnej situácii a nedokázali samy vyriešiť svoje problémy. Príčinou mnohých z nich boli vzťahové problémy medzi členmi rodiny, neschopnosť rodičov postarať sa o svoje deti – z objektívnych či subjektívnych dôvodov, domáce násilie prežívané v partnerských vzťahoch, nepriaznivá sociálna situácia či nezvládnutie náročnej životnej etapy.

Špecifikom nášho zariadenia je prístup ku klientom, ktorý opakovane prináša pre rodiny pozitívne zmeny v ich životoch. Podmienkou ubytovania v našom zariadení je povinnosť pre rodičov do 3 mesiacov od ubytovania v DORKE nájsť si zamestnanie – minimálne formou brigád, ideálne na dlhšie časové obdobie. Zastávame pevne názor, že bez finančných prostriedkov rodičia jednoducho nedokážu deťom zabezpečiť potrebnú starostlivosť a akceptovať u nich stav nezamestnanosti považujeme za kontraproduktívne. Od roku 2013 sme mali umiestnených v našom zariadení 36 rodín, z ktorých dospelí členovia sa všetci zamestnali a mohli spolu so svojimi rodinami opustiť DORKU a zaradiť sa úspešne do života. Filozofia nášho prístupu sa opiera o základné princípy sociálnej práce, ktorým jedným z nich je pomoc k svojpomoci. Vynakladáme s klientmi spoločne úsilie k tomu, aby dokázali odstrániť prekážky, ktoré im pri zabezpečovaní dobrej starostlivosti o deti bránili a pomáhame im nájsť lepšie, osvedčené spôsoby starostlivosti o deti a domácnosť.

Budeme veľmi radi, pokiaľ nám pomôžete pomáhať 🙂 – informáciou o voľných pracovných miestach pre rodičov či o možnostiach aktívneho trávenia voľného času ich detí.

 

ZARADENIA V RÁMCI POBOČKY

Útulok pre rodiny s deťmi

Zariadenie je určené pre rodiny s deťmi, alebo osamelé matky s deťmi, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať predošlé bývanie. Snažíme sa každodenným pozorovaním a častými kontaktmi s rodinou odhadnúť silné a slabé stránky (resp. potreby) rodiny a pokúsiť sa určiť, v ktorých oblastiach rodina potrebuje pomoc. Okrem priestoru na zabezpečenie základných životných potrieb, poskytujeme klientom sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, pomoc pri hľadaní zamestnania, pracovnú terapiu, psychologické poradenstvo a psychologickú terapiu, rôzne druhy vzdelávacích aktivít (napr. nácvik rodičovských zručností pre dospelých klientov) a záujmových činností nielen pre deti klientov (napr. tvorivé dielne).

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Mgr. Ivana Kolačkovská
vedúca pobočky

Mgr. Jana Fajčíková
sociálna pracovníčka