KONTAKTNÉ ÚDAJE

DORKA – Centrum pre obnovu rodiny Ružomberok
Pod Skalami 16, 034 01 Ružomberok
Telefón: 0948 834 129
E-mail: ruzomberok@centrumdorka.sk

 

HISTÓRIA VZNIKU

otvorenie centraDňa 28. júna 2018 za spoločného úsilia, organizácie Áno pre život, n.o., Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, Katolíckeho hnutia žien Slovenska a Žilinského samosprávneho kraja mohla Spoločnosť Úsmev ako dar slávnostne otvoriť ďalšie Centrum pomoci Dorka tento krát v Ružomberku na strednom Slovensku.

prestavbaOd začiatku roku 2018 prešiel prenajatý starší rodinný dom od organizácie Áno pre život, n.o. dôkladnou rekonštrukciou a doplnením potrebného vnútorného vybavenia. Začalo to stavebnými a rekonštrukčnými prácami. V interiéri potom prebiehali vodoinštalačné, kurenárske a elektroinštalačné práce ako aj pokládka obkladov a podlahových krytín. Celú rekonštrukciu viedol otec Juraj Malý, SDB.

rekultivaciaOkrem toho dobrovoľníci sa podieľali na úplnej rekultivácii pozemku, maľovali steny, montovali nábytok a postupne sa zriaďovali bytové jednotky. S príchodom jesene a zimy bolo nutné riešiť nový kotol, aby bolo v centre teplo a zároveň, aby sme znížili vysoké vykurovacie náklady. Vďaka podpore Nadácie EPH bolo možné zakúpiť kondenzačný kotol, zabezpečiť vyvložkovanie komína a zariadiť technickú miestnosť.

 

podporovateliaHlboká a úprimná vďaka patrí všetkým našim partnerom, právnickým aj individuálnym darcom, ktorí nemalou mierou prispeli k tomu, aby sa náš sen stal realitou a mohli sme vybudovať takéto zariadenie aj v Žilinskom kraji.

 

Všetkých zúčastnených na slávnostnom otvorení centra Dorka v Ružomberku privítal predseda spoločnosti Úsmev ako dar Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., ktorý zôraznil potrebu takýchto služieb. Centru požehnal otec Bartolomej Juhás, generálny vikár Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Otvorenia centra sa zúčastnila aj pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová, ktorá zvýraznila potrebu tohto centra nielen v okrese Ružomberok ale aj v celom Žilinskom kraji, ktoré dá životnú perspektívu mnohým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. „Tým, ktorí to budú potrebovať, poskytneme ľudskú pomoc, prijatie, bezpečný domov a hlavne odborné sprevádzanie na ich zložitej ceste,“ uviedol manažér krízových centier zo spoločnosti Úsmev ako dar Radoslav Dráb

 

SÚČASNOSŤ CENTRA

DORKA, n.o. pobočka Ružomberok patrí do siete sociálnych centier DORKA, n.o. na Slovensku, ktorých zriaďovateľom je Nadácia DeDo a Úsmev ako dar. Ružomberská pobočka je najmladšou, vznikla v roku 2018 a v priebehu tohto roka sa postupne začala zapĺňať klientmi.

 

izbaV Ružomberku sa tak vytvorilo miesto pre 12 mladých dospelých v dvoch zariadeniach. Slúži mladým mužom vo veku od 18 do 30 rokov. Nové centrum pomoci Dorka na ulici Pod skalami v Ružomberku pozostáva z domova na pol ceste a zariadenia núdzového bývania – útulku.

 

kuchynaÚčelom tohto centra pomoci je poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti osobám, ktoré sa nemajú kam vrátiť a nemajú zabezpečené bývanie.

Jedná sa o integrovaný systém školy, práce a  viery. Pri práci s klientmi sledujeme hlavne zvyšovanie ich vzdelanostnej úrovne, ich prípravu na povolanie, získavanie kvalifikácie, sprostredkovanie im zamestnania, rozvíjanie ich záujmovej činnosti a prípravu na samostatný spôsob života.

 

spolocenska miestnostProgramy práce s klientmi sú zamerané na ich osobnostné zmeny, osobnostný rast a rozvoj, nácvik kľúčových kompetencií potrebných pre reintegráciu do spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce a to rôznymi spôsobmi:

  • aktivizujeme klientov k  zmene postojov, k zmene hodnotovej orientácie, rozvíjame ich schopnosť správne identifikovať a  analyzovať problémy, navrhovať možné riešenia problémov a problémových situácií, informujeme ich o možných úskaliach jednotlivých typov riešenia. Poskytujeme im informácie o spoločenskom živote, najmä v sociálnej a právnej oblasti, o možnostiach ďalšieho vzdelávania, o základoch finančnej gramotnosti a o možnostiach zamestnať sa. Smerujeme klientov k pochopeniu významu zodpovedného vzťahu k partnerstvu a rodičovstvu, so zameraním sa hlavne na vzájomné porozumenie, vzájomnú pomoc, pochopenie, toleranciu, pestovanie vzťahu bez prejavov psychického a fyzického násilia a k pochopeniu mravných aspektov rodinného života ako je vernosť, zodpovednosť, spolupráca, dôvera;
  • v rámci aktivít vo voľnom čase im umožňujeme uspokojovať ich potreby a záujmy, s cieľom vytvárať a posilňovať u nich spoločensky akceptovateľnú hodnotovú orientáciu, vôľové vlastnosti, vzťah k okoliu a vedieme ich k sebarealizácii a  zmysluplnému tráveniu voľného času. Záujmovou činnosťou posilňujeme u nich úctu ku kultúrnym národným hodnotám, k rešpektovaniu iných kultúr a iných kultúrnych tradícií;
  • sprostredkovaním zamestnania vytvárame u nich pozitívny vzťah k práci, vedieme ich k sebadisciplíne, vytrvalosti, dôslednosti pri plnení uložených povinností a zodpovednosti za vykonanú prácu;
  • zaraďujeme ich do činností pre všeobecný rozvoj osobnosti klientov s  cieľom prehlbovania ich záujmov a zručností formou činnosti v prospech zariadenia, činnosti na udržiavanie a rozvoj ich hygienických návykov najmä udržiavaním svojho zovňajšku a oblečenia, čistoty a  upravenosti ubytovacích a  spoločných priestorov zariadenia a činnosti súvisiace s prevádzkou zariadenia. Ich zapájaním do týchto činností a systematickou kontrolou vedieme klientov k sebadisciplíne, sebaregulácii, vytrvalosti a dôslednosti pri plnení uložených povinností a stanovených úloh;
  • posilňovaním extramurálnych vzťahov, ktorých cieľom je udržanie, posilňovanie alebo vytváranie sociálnych kontaktov klientov prostriedkami a metódami sociálnej práce a sociálneho poradenstva. Poskytujeme pomoc pri uplatňovaní ich práv a  právom chránených záujmov, vyhľadávaní kontaktov s  inštitúciami, zabezpečujúcich starostlivosť s cieľom plynulého prechodu do občianskeho života. Cielene rozvíjame ich komunikačné zručností, ktoré sú potrebné v otvorenej spoločnosti.

 

Klienti centra by sa mali vedieť osamostatniť najneskôr do troch rokov. Snažíme sa za tento čas ľudí naštartovať takým spôsobom, aby boli pripravený do ďalšieho samostatného života. Ale keď sa bude klient usilovať zo všetkých síl zadovážiť si vlastné bývanie, ale nepodarí sa mu to, budeme pri ňom stáť i naďalej.

 

ZARIADENIA V RÁMCI POBOČKY

Domov na pol ceste
(pre mladých dospelých)

Kapacita: 5 klientov

Poskytované služby:

  • sociálne služby pre mladých dospelých po ukončení pobytu v ústavnej starostlivosti, alebo po skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby.

Úhrada za poskytované služby: Výpočet úhrady za poskytované sociálne služby v Domove na pol ceste vychádza z princípu solidarity (zohľadňuje aktuálnu sociálnu situáciu klienta a jeho finančné zdroje), na základe ktorého je stanovená mesačná úhrada za poskytovanie sociálnych služieb. V domove na pol ceste je úhrada za sociálne služby stanovená na 40 € mesačne. Súčasťou úhrady za poskytované sociálne služby v DORKA, n.o. je jednorazový poplatok 40 €. Ten zahŕňa poplatok za opotrebovanie elektrospotrebičov, nábytku, kuchynského zariadenia, zariadenia určeného na osobnú hygienu, či podľa potreby hygienického náteru. Úhradu za poskytované sociálne služby upravuje Organizačná smernica č. 1/2018/RK o úhradách za poskytovanú sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia.

 

Útulok
(pre mladých dospelých)

Kapacita: 7 klientov

Poskytované služby:

  • pomoc mladým dospelým, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Úhrada za poskytované služby: Výpočet úhrady za poskytované sociálne služby v Útulku pre mladých dospelých vychádza z princípu solidarity (zohľadňuje aktuálnu sociálnu situáciu klienta a jeho finančné zdroje), na základe ktorého je stanovená mesačná úhrada za poskytovanie sociálnych služieb. V Útulku je úhrada za sociálne služby stanovená na 40 € mesačne. Súčasťou úhrady za poskytované sociálne služby v DORKA, n.o. je jednorazový poplatok 40 €. Ten zahŕňa poplatok za opotrebovanie elektrospotrebičov, nábytku, kuchynského zariadenia, zariadenia určeného na osobnú hygienu, či podľa potreby hygienického náteru. Úhradu za poskytované sociálne služby upravuje Organizačná smernica č. 1/2018/RK o úhradách za poskytovanú sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia.

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Mgr. Jozef Brisuda
vedúci zariadenia-sociálny pracovník
tel.: 0948/834 129

Peter Baláž
pomocný pracovník
tel.: 0908/673 927

otec Juraj Malý, SDB
duchovný zariadenia
tel.: 0903/718 121