biblické stretkáSúčasťou práce s deťmi sú aj naše detské biblické stretká. Stretávame sa na nich dvakrát do týždňa, v pondelok a vo štvrtok. Venujeme sa jednotlivým biblickým postavám, resp. svätcom, prípadne rozoberáme aktuálny cirkevný sviatok alebo obdobie (Vianoce, Veľká Noc). Snažíme sa poukázať na duchovné posolstvo, ktoré je aktuálne aj v dnešnej dobe, pretaviť ho prakticky do nášho života a budovať hierarchiu hodnôt. Na lepšie pochopenie využívame pri práci rôzne tvorivé metódy, napr. maľovanie, vystrihovanie, asociácie, brainstorming, rôzne modelové situácie, čím sa snažíme podporiť aj zdravý psycho-motorický vývoj našich detí. Podľa slov majstra Echarta: „Boh sa nepýta, čím si bol v minulosti, ale čím si teraz“ rozvíjame v deťoch snahu o uplatnenie v živote, budovanie charakteru a zdravej sebadôvery. Okrem biblických stretnutí máme aj modlitebné. Stretávame sa s deťmi každý večer o 20.00 v kaplnke na modlitbu desiatku ruženca. Po skončení modlitby sa zvykneme s deťmi krátko porozprávať a rozobrať aktuálny deň, pričom sa snažíme poukázať na pozitívne okamihy v ich živote. Takto  sa prostredníctvom modlitby a pozitívnej motivácie snažíme v deťoch upevňovať pocit istoty a dôvery.

Vieme, že to čo pre nich robíme je iba malá kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.