Projekt Dorkáči do svetaProjekt Dorkáči do sveta, ktorý sme odštartovali letným táborom pod názvom „ Deti letom svetom“ stále pokračuje. Deti z centra Dorka sa od nového školského roka môžu zapojiť do rôznych krúžkou, prostredníctvom ktorých ich vedieme k zmysluplnému tráveniu voľného času, učíme ich komunikovať svoje pocity a základné etické hodnoty, ako aj dbáme na zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne. 

Plavecký krúžok: Mladí plavci – Cieľom aktivity je nielen to, aby sa deti naučili plávať, ale aby si vytvorili dôveru voči dobrovoľníkom, ktorí s nimi chodia učiť sa plávať. Vychádzame z predpokladu, že dieťa nadobudne dôveru, voči dobrovoľníkovi aj v iných oblastiach, ak uvidí, že sa oňho dobrovoľník stará a dáva pozor, aby sa mu nič v bazéne nestalo. Dieťa sa naučí nielen plávať, ale v mnohých prípadoch prekoná samo seba a zvýši sa aj jeho sebahodnota a sebavedomie. Deti za doprovodu dobrovoľníkov navštevujú mestskú krytú plaváreň v Košiciach raz do týždňa. 

Horolezecký krúžokHorolezecký krúžok: Mladí lezci – Lezenie výrazne posilňuje sebadôveru človeka, dáva mu pocítiť, že prekonal sám seba a vlastný strach, motivuje a umocňuje dôveru vo vlastné schopnosti. Rozvíja schopnosť riešiť problémové situácie, vytrvalosť a silu jedinca. Je založené na pevnej vôli a dodržiavaniu striktných pravidiel. Pomáha pestovať dôveru aj voči iným ľuďom a učí zodpovednosti a komunikácii, keďže pri lezení je v podstate vaše zdravie, či život v rukách toho druhého. Jedným s cieľov nášho projektu je budovať práve tieto sociálne zručnosti a schopnosti aj u našich detí. Ďalej má projekt slúžiť k budovaniu tímového ducha a súdržnosti v skupine. V neposlednom rade má projekt vplyv aj na športové vyžitie našich detí, keďže to v ich rodinách nie je alebo nebolo jednou z priorít.

Klub domácich úlohKlub domácich úloh – Učenie detí vo dvojici (dobrovoľník a dieťa) realizujeme popoludní v pravidelnom čase počas celého školského roka (mimo prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja) v Centre Dorka priamo v rodinách, ak sú na to vytvorené vhodné priestorové a iné podmienky, alebo v miestnosti vyhradenej pre prácu s deťmi (tzv. detská učebňa). Cieľom je odsledovať úroveň vedomostí detí a následne ich podľa individuálnej potreby doučovať.
Klub maličkých: Farebný zábavník – Na aktivitách sa zúčastňujú najmenšie deti od 6 mesiacov do 6 rokov, u ktorých sa pomocou hier a iných aktivít snažíme rozvíjať ich jemnú motoriku, tvorivosť, fantáziu a slovnu zásobu.Poznávať farby, čísla, písmenká a pod.

Biblické aktivity – Cieľom aktivít je prístupným spôsobom priblížiť deťom Boha a hodnoty kresťanstva. Rozprávať im príbehy a podobenstvá, ktoré budú pre nich morálnym ponaučením. Aktivita nie je pre konkrétne vierovyznanie, je ekumenická pre všetky deti. Na konci každého stretnutia deti prednášajú konkrétnu modlitbu za kohokoľvek koho maju radi, alebo to potrebuje. Aktivitu vedie bohoslovec, ktorý v centre vykonáva pastoračnú prax.

Dorkáčom za odmenuMotivačný krúžok: Dorkáčom za odmenu – Cieľom je odmeniť deti za ich snahu pri učení výletom do prírody, opekačkou, kinom alebo nejakou inou atraktívnou aktivitou. Cieľom je tiež, aby si deti boli navzájom pozitívnymi vzormi. Keď uvidí jedno dieťa, že to druhé bolo za odmenu už dvakrát na výlete a ono ani raz, tak veríme, že ho to bude motivovať k zvýšenej aktivite. Aktivita sa realizuje raz do mesiaca pod vedením dobrovoľníkov.

Celý projekt sa môže realizovať vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Autor: Michaela Sabolová (osoba zodpovedná za realizáciu projektu)